Powrót do strony głównej

Aktualności

Acta Cassubiana

Powiększ okładkę
Acta Cassubiana, t. 16
Gdańsk 2014, ss. 500


cena 20 zł, dla księgarzy 18
Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
Aktualności

INSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31
fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl

Spis treści

CZĘŚĆ I. Studia i artykuły

A. Historia:
   Radosław Pawlik (Szczecin), W służbie czterech papieży. Bernard Sculteti (ok. 1455-1518) - prepozyt kolegiaty Mariackiej
            w Szczecinie i proboszcz kościoła NMP w Gdańsku
   Krzysztof R. Prokop (Gliwice), Wizyta w Gdańsku w roku 1753 biskupa włocławskiego Antoniego Sebastiana Dembowskiego
            w świetle biskupiego diariusza
   Gisela Borchers (Oldenburg), Grundbesitz in Bauernhand. Die Erbpacht in Westpreußen im Rahmen der preußischen
            Domänengeschichte des 18. Jahr-hunderts, dargestellt am Domänenamt Schöneck (Skarszewy).
            Ein Beitrag zur Agrargeschichte Friedrichs des Großen - Ziemia w chłopskich rękach.
Dzierżawa wieczysta w Prusach
            Zachodnich na tle historii domen pruskich w XVIII wieku na przykładzie skarszewskiego urzędu domen. Przyczynek
            do dziejów rolnictwa za panowania Fryderyka Wielkiego
   Zenon Romanow (Słupsk), Aparat Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wobec Armii Krajowej. Casus Klemensa
            Trzebiatowskiego (1913-1984)
   Józef Borzyszkowski (Gdańsk), I wojna światowa i przyłączenie Pomorza do Polski w pamięci Kaszubów i Pomorzan

B. Historia języka kaszubskiego i literatury:
   Jerzy Treder (Gdańsk), Kaszubszczyzna prozy Aleksandra Labudy i jego gramatyka
   Ewa Rogowska-Cybulska (Gdańsk), Kaszubskojęzyczne teksty i gatunki o funkcji komercyjnej
   Ewa Czerniakowska (Gdańsk), Leksyka kaszubska w słowniku Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza z 1803
            i w innych jego pracach z lat 1804-1805 [w 250. rocznicę urodzin (1764) i 160. rocznicę śmierci (1855)]
   Hanna Makurat (Gdańsk), Zjinak
òwé interferencje kaszëbsczi gwarë wsë Lësé Jamë w pòlaszëznie
   Daniel Kalinowski (Słupsk), Przeszłość dla przyszłości. O dramaturgii Franciszka Gruczy i Aleksandra Labudy


CZĘŚĆ II. Refleksje i syntezy uczonych

   Kazimierz Kozłowski (Szczecin), Pomorze Zachodnie w przestrzeni historycznej i w przedniu papieskiej wizyty


CZĘŚĆ III. Materiały źródłowe

   Józef Borzyszkowski (Gdańsk), O Aleksandrze Majkowskim i "Vistuli" oraz ich przesłaniu sprzed 110 lat
   A.M., O potrzebie łączności między starszym i młodszym pokoleniem
   Jan Ptasiński (Warszawa), Gdańska oktawa 1960-1967, Warszawa 1971-1980 (Fragment wspomnień przygotowany do druku
            na podstawie kopii maszynopisu udostępnionej przez autora), oprac. Grzegorz Berendt
   Grzegorz Berendt (Gdańsk), Rok 1948 - kolejny etap polityki kadrowej komunistów w powiecie morskim


CZĘŚĆ IV. Recenzje, omówienia i noty bibliograficzne

   Zygmunt Szultka (Słupsk), Tożsamość tzw. Słowińców z perspektywy antropologii historii. (W związku z pracą Mariusza Filipa
            Od Kaszubów do Niemców)
   Andrzej Romanow (Gdańsk), Marek K. Jeleniewski, Życie społeczno-polityczne XX-lecia międzywojennego w świetle polskiej prasy
            w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ss. 408, ilustr.
   Eugeniusz Kruszewski (Kopenhaga), Pro memoria Jan Piepka (1926-2001). Zebrał, opracował oraz wstępem, komentarzami
            i ilustracjami opatrzył Józef Borzyszkowski, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2013, ss. 800, il.
   Jerzy Treder (Gdańsk), Monika Kowalczyk, Historia kaszubszczyzny w zarysie, wyd. Region, Gdynia 2014, ss. 118
   Jerzy Treder (Gdańsk), Beata Milewska, Słowotwórstwo kaszubskiego przymiotnika. Formacje denominalne, Uniwersytet Gdański,
            Gdańsk 2013
   Jerzy Treder (Gdańsk), Lidia Przymuszała, Słownik frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach śląskich,
            Uniwersytet Opolski, Opole 2013, ss. 503
   Krzysztof R. Prokop (Gliwice), Statuty synodalne warmińskie, sambijskie, pomezańskie, chełmińskie oraz prowincjalne ryskie.
            Z braniewskiego wydania księdza Franciszka Hiplera 1899 roku oraz pierwodruków 1922 i 1932 roku przełożył biskup Julian
            Wojtkowski, Olsztyn 2010, ss. 440
   Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Toruński słownik biograficzny, pod red. Krzysztofa Mikulskiego, t. 7, Towarzystwo Miłośników Torunia
            i Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2014, ss. 295
   Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Tomasz Łaszkiewicz, Ziemiaństwo na Pomorzu w okresie dwudziestolecia międzywojennego
            - w perspektywie codzienności, wyd. Polskie Towarzystwo Historyczne, Inowrocław - Toruń 2013, ss. 484
   Tomasz Rembalski (Gdańsk), Noty wydawnicze 2014


CZĘŚĆ V. Kronika naukowa

   Jerzy Treder, Poezja zrzeszyńców w serii Biblioteka Pisarzy Kaszubskich (Promocja, IK 25.04.2014)
   Maksymilian Trzciński, Konfererencja w Główczycach 7 czerwca 2014 r.
   Tomasz Rembalski, Cezary Obracht-Prondzyński, Sprawozdanie z działalności Instytutu Kaszubskiego w 2014 roku


CZĘŚĆ VI. Pro memoria

   Józef Borzyszkowski, Kazimierz Przybyszewski (1937-2013) - toruński historyk, bibliotekarz, bibliofil, biografista, krajoznawca
            - przewodnik PTTK, przyjaciel - współzałożyciel Instytutu Kaszubskiego... 419
   Józef Borzyszkowski, Dr Kazimierz Grzędzicki (1933-2014), syn Bernarda - nauczyciel akademicki, pracownik Politechniki Gdańskiej
            i działacz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, miłośnik i propagator piękna krajobrazu i tradycji regionu
   Józef Borzyszkowski, Profesor Brunon Synak (1943-2014) - socjolog i prorektor Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Zrzeszenia
            Kaszubsko-Pomorskiego, współzałożyciel Instytutu Kaszubskiego i polityk regionalny
   Józef Borzyszkowski, Ks. prałat Jan Borzyszkowski (1930-2014) - duszpasterz i budowniczy z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej,
            kapelan koszalińskiej "Solidarności", dyrektor diecezjalnego "Caritasu", autor wspomnień
   Józef Borzyszkowski, Profesor Andrzej Zbierski (1926-2013) - harcerz, uczestnik ruchu oporu, uczony, społecznik, m.in. współtwórca
            dorobku Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, jego honorowy prezes i honorowy członek Instytutu Kaszubskiego
   Józef Borzyszkowski, Ks. prałat Johannes Bieler (1935-2014) - ostatni wizytator apostolski i duszpasterz katolików z Wolnego Miasta
            Gdańska
   Józef Borzyszkowski, Augustyn (1925-2014) i Franciszek (1930-2013) - bracia Kowalewscy - rzemieślnicy (stolarze), artyści ludowi,
             społecznicy kaszubscy z krwi i kości oraz ducha, czciciele Matki Boskiej Sianowskiej Królowej Kaszub
   Józef Borzyszkowski, Tadeusz Zakrzewski (1922-2014) - wybitny torunianin, humanista, bibliofil, kolekcjoner i działacz społeczny


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. "Acta Cassubiana", t. 16

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

za pobraniem:
przelew:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski,
     ul. Straganiarska 20-22
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.