Powrót do strony głównej

Aktualności

Acta Cassubiana


Powiększ okładkę

Acta Cassubiana, t. 14
Gdańsk 2012, ss. 496


cena 20 zł, dla księgarzy 18

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl

Spis treści

CZĘŚĆ I. Studia i materiały

       Justyna Pomierska (Gdańsk), Przysłowia w Słowniku Friedricha Lorentza
       Hanna Makurat (Gdańsk), Ònticzny status tołmaczeniô cyklu Jiscënków Jana Kòchanowsczégò na kaszëbsczi jãzëk
                     w kònteksce òntologii tołmaczënkù
       Ewa Rogowska-Cybulska (Gdańsk), Nazwy roślin motywowane nazwami części ludzkiego ciała w Słowniku gwar kaszubskich B. Sychty
       Lechoslaw Jocz (Lipsk), Wpływ fonetyczny i fonologiczny języka niemieckiego na łużycczyznę i kaszubszczyznę w kontekście
                     słowiańskim. Wybrane problemy w aspekcie porównawczym. Część II
       Witold Mańczak (Kraków), Nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencją a Słownik etymologiczny kaszubszczyzny
                     (hasła oprac. przez W. Borysia)
       Daniel Kalinowski (Słupsk), W u(ś)cisku teatru obrzędowego i okolicznościowego. O dramaturgii Aleksego Peplińskiego
       Zuzanna Szwedek (Wejherowo), Polskojęzyczna dramaturgia Jana Rompskiego. Zarys treści
       Józef Borzyszkowski i Cezary Obracht-Prondzyński (Gdańsk), Problemy ochrony dziedzictwa kulturowego Kaszub.
                     (Z pieśnią i muzyką nie tylko w tle)
       Zygmunt Szultka (Słupsk), Stosunek prezydenta zarządu Pomorza i pruskiego ministra sprawiedliwości Juliusa Eberharda
                     W.E. von Massowa do języka kaszubskiego
       Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Związek Polaków w Niemczech wczoraj a dziś - w 90. rocznicę powstania
       Roland Borchers (Berlin), Eitelfriedrich May. Historyk lokalny Kościerzyny i Sopotu. Próba szkicu biograficznego


CZĘŚĆ II. Refleksje i syntezy uczonych

       Edmund Wittbrodt (Gdańsk), 40-lecie pracy na Politechnice Gdańskiej
       Laudacje Członków Honorowych Instytutu Kaszubskiego:
                 Andrzej Romanow (Gdańsk), Laudacja - prof. Andrzej Zbierski
                     (W dzień nadania honorowego członkostwa Instytutu Kaszubskiego)
                 Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Profesor Kazimierz Kozłowski -
Honorowy Członek Instytutu Kaszubskiego,
                     prezes jego nieformalnej filii zachodniopomorskiej w Szczecinie
                 Cezary Obracht-Prondzyński (Gdańsk), Nadanie Członkostwa Honorowego Instytutu Kaszubskiego
                     J.E. Arcybiskupowi Gdańskiemu ks. dr. Tadeuszowi Gocłowskiemu


CZĘŚĆ III. Materiały źródłowe

       Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Kilka dokumentów dotyczących ruchu młodokaszubów i ruchu kaszubsko-pomorskiego w XX wieku
       Jan Karnowski, Pogląd historyczny na pracę kaszubolodzką w latach 1908-1910
       Akta Zjazdu młodokaszubskiego w Gdańsku r. 1912
       Maksymilian Ichnowski, Co słychać w ojczyźnie Derdowskiego
       Konstanty Bączkowski, Regionalizm a separatyzm (1958)
       Tadeusz Bolduan, Uwagi do programu Zrzeszenia Kaszubskiego (1963)
       Tadeusz Bolduan, Kluby młodych Kaszubów /referat/ (1960)
       Eitelfriedrich May, Die letzten Juden in einer westpreussischen Kleinstadt unter dem Hakenkreuz/Ostatni żydzi w małym miasteczku
                     w Prusach Zachodnich pod panowaniem swastyki


CZĘŚĆ IV. Recenzje, omówienia i noty bibliograficzne


                     Opole 2011; rec. W.M. Mokijenko (S. Petersburg) i W. Lubaś (Opole)
       Ewelina Kamińska, Krzysztof Nerlicki, Germanistik in Polen. Geschichte - Perspektiven - interdisziplinärer Dialog, hrsg. von Andrzej Kątny
                     / Katarzyna Lukas. [Danziger Beiträge zur Germanistik, hrsg. von Andrzej Kątny, Bd. 39], Frankfurt am Main 2011
       Marek Cybulski, Bogusław Nowowiejski, Niemiecko-polski słownik Mrongowiusza. Źródło do historii polskiej leksyki i leksykografii,
                     Białystok 2011
       Marek Cybulski, Aneta Lewińska, Ojców mowę znać należy. Język elementarzy polskich wydawanych na Pomorzu Gdańskim
                     w latach 1840-1920 jako narzędzie kształcenia i wychowania, Pelplin 2012
       Witold Mańczak, Na marginesie książki J.M. Piskorskiego Pomorze plemienne
       Jerzy Treder, O książkach: J. Borzyszkowski, O historii literatury kaszubsko-pomorskiej i jej twórcach, Gdańsk 2012;
                     A. Kuik-Kalinowska, Tatczëzna. Literackie obrazy Kaszub, Gdańsk-Słupsk 2010
       Józef Borzyszkowski, Jan Guss, Czernice. Kościół, który zmartwychwstał, Pelplin 2008
       Józef Borzyszkowski, Joachim Zdrenka, Mieszkańcy Ziemi Złotowskiej polegli w I wojnie światowej 1914-1918/ Die Gefallenen
                     des Flatower Landes im 1. Weltkrieg 1914-1918, Złotów 2011;
                     Joachim Zdrenka, Mieszkańcy Ziemi Złotowskiej polegli w II wojnie światowej 1939-1945/ Die Gefallenen
                     des Flatower Landes im 2. Weltkrieg 1939-1945, Złotów 2011
       Józef Borzyszkowski, Sąsiedzi w Europie, Księstwo Pomorskie i Królestwo Polskie (1000-1648) (...), Kraków-Szczecin-Greifswald 2012
       Łukasz Mielewczyk, Krzysztof Koch, Biskup Konstantyn Dominik. Nadzwyczajna Zwyczajność, Pelplin 2010
       Józef Borzyszkowski, Społeczność kaszubska w procesie przemian. Kultura * Tożsamość * Język, red. Kazimierz Klejna
                     i Cezary Obracht-Prondzyński, Warszawa 2012
     
  Eugeniusz Kruszewski, Gerhard Jeske, Anioł z trąbką i inne opowiadania. Gdańskie obrazy pamięci 1935-1945.
                     Tłum. Bogdan Kiebzak, wstęp i wybór zdjęć J. Borzyszkowski, red. Mirosław Ossowski, Gdańsk 2011
     
  Józef Borzyszkowski, Maria Donimirska, Bóg dał nam czas próby. Wspomnienia z lat 1918-1935.
                     Wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Lubiński, Biblioteka Towarzystwa Miłośników Ziemi Sztumskiej, t. 9, Sztum 2012
       Józef Borzyszkowski, Prymas z Kaszub. Z abp. Henrykiem Muszyńskim rozmawia Krzysztof Łukasik, Gniezno 2011
       Roman Szul, O językach istniejących i nieistniejących jednocześnie i innych kwestiach polityczno-językowych. Refleksje wokół książek:
                     Władysław Lubaś, Komparacja współczesnych języków słowiańskich. Polityka językowa, Uniwersytet Opolski - Instytut
                     Filologii Polskiej, Opole 2009
i Nicole Dołowy-Rybińska, Języki i kultury mniejszościowe w Europie: Bretończycy,
                     Łużyczanie, Kaszubi, Warszawa 2011
       Cezary Obracht-Prondzyński, Tomasz Rembalski, Noty wydawnicze


CZĘŚĆ V. Kronika naukowa

       Tomasz Rembalski, Sprawozdanie Instytutu Kaszubskiego za rok 2012
     
  Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Międzynarodowe Warsztaty Letnie Günter Grass - twórczość i recepcja,
                     Uniwersytet Gdański, 27.6.-1.7.2012
       Jerzy Treder, SEK nagrodzony przez Prezesa Rady Ministrów
       Gerhard Jeske, Dlaczego spisałem swoje wspomnienia
       Andrzej Romanow, Wystawa fotograficzno-dokumentalna Rosyjscy jeńcy wojenni i emigranci w Gdańsku 1914-1939
       Józef Borzyszkowski, Marzenia i rzeczywistość. W 20-lecie Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach


CZĘŚĆ VI. Pro memoria

       Józef Borzyszkowski, Zygmunt Narski (1920-2009) - harcerz, uczestnik ruchu oporu i więzień obozów hitlerowskich, dziennikarz,
                     człowiek nauki, ekonomista, pisarz i poeta
       Józef Borzyszkowski, Wojciech Lew-Kiedrowski (1937-2011) - działacz kaszubsko-pomorski i wydawca
       Józef Borzyszkowski, Helena z Byczkowskich Lewnowa (1916-2011)
       Józef Borzyszkowski, Pierwszy biskup pelpliński, profesor biblistyki, ks. Jan B. Szlaga (1940-2012)
       Józef Borzyszkowski, Ks. prof. Jerzy Buxakowski (1926-2011) - długoletni rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie
                     i gospodarz Spotkań Pelplińskich
       Józef Borzyszkowski, Ks. prałat Johannes Goedeke (1914-2012) - budowniczy mostów między Polakami a Niemcami
       Józef Borzyszkowski, Władysława Spiczak-Brzezińska (1926-2012) - niewieści spiritus movens społeczności zrzeszonej na Gochach
       Andrzej Lubiński, Józef Borzyszkowski, Stanisław Donimirski (1927-2012) z Powiśla i Warszawy...
       Tadeusz Palmowski, Pro memoria profesor Jan Drwal (1943-2012)
       Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Wspomnienie o profesorze Stephanie H. Pfürtnerze (1922-2012)
       Józef Borzyszkowski, Profesor Jerzy Szukalski (1927-2012) - geograf, krajoznawca, redaktor "Jantarowych Szlaków" i znawca
                     nie tylko pięknych zakątków kaszubsko-pomorskiej ziemi
       Cezary Obracht-Prondzyński, Profesor Władysław Pałubicki (1933-2012) - Kaszëba z Sulęczyna, orientalista, antropolog, religioznawca
       Józef Borzyszkowski, Bernard Szczeblewski (1922-2012) - farmaceuta, pracownik i oficer Marynarki Wojennej, b. więzień Stutthofu,
                     piastun tradycji I Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych jego ojca Wacława
       Józef Borzyszkowski, Dr Nikolaus von Mach (1920-2012) - Kaszuba z BrukseliFormularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. Acta Cassubiana, t. 14

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

za pobraniem:
przelew:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.