Powrót do strony głównej

Aktualności

Historia i kultura Pomorza

Powiększ okładkę
Hanna Makurat
Interferencjowé przejinaczi w gôdce bilingwalny
s
lëznë Kaszub

Gdańsk 2014, ss. 320, oprawa miękka

cena 20 zł, dla księgarzy 18


Procesy interferencyjne w mowie bilingwalnej społeczności Kaszub

"
Opisałam wzajemne polsko-kaszubskie interferencje dokonujące się w języku mówionym na płaszczyźnie synchronicznej. Przebadałam 88 bilingwalnych respondentów. Były to osoby reprezentujące trzy grupy pokoleniowe: osoby urodzone w latach 1913-1950, 1951-1980, 1981-1996. Od każdej z badanych osób uzyskałam teksty kaszubskojęzyczne i polskojęzyczne, które nagrałam, a następnie spisałam w transkrypcji półfonetycznej, i potem poddałam badaniom.
Głównym celem pracy było opisanie wzajemnych interferencji zachodzących na obszarze 12 gwar kaszubskich reprezentowanych przez 19 miejscowości. Do badania interferencji zachodzących na kaszubskim obszarze językowym wykorzystałam metodę funkcjonalną. Zgodnie z tą metodą interferencje bada się jako proces, dokonujący się w strukturach języka na płaszczyźnie synchronicznej.
W pierwszym rozdziale omówiony został stan badań i metodologia. Drugi rozdział dotyczy terminologii związanej z kontaktami językowymi. Trzeci rozdział przedstawia sytuację językową na obszarze Kaszub. W rozdziale czwartym przedstawiłam interferencje gwar kaszubskich w polszczyźnie. W badanych tekstach zarejestrowane zostały wpływy na płaszczyźnie fonetycznej, fleksyjnej, składniowej i leksykalnej. W rozdziale piątym omówiłam interferencje polszczyzny w gwarach kaszubskich. Zarejestrowane zostały wpływy językowe na płaszczyźnie fonetycznej, morfologicznej, leksykalnej. Rozprawę kończy podsumowanie, w którym dokonałam pewnych syntez.
Przeprowadzone badania wykazały większe interferencje gwar kaszubskich w polszczyźnie niż polszczyzny w gwa
rach kaszubskich. Ewolucja interferencji tak gwar kaszubskich w polszczyźnie, jak też polszczyzny w kaszubskich gwarach rozwija się we wstecznym kierunku. Wydaje się, że tak silne wpływy już za kilkadziesiąt lat nie będą możliwe do zaobserwowania".

Autorka

Oferta wydawnicza

           Wkrótce w ofercie

Informacje o Instytucie
AktualnościINSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Formularz, po wypełnieniu którego będziemy mogli Państwu
przesłać zamówioną książkę.

Zamawiam książkę pt. H. Makurat, "Interferencjowé przejinaczi w gôdce..."

firma/instytucja:

imię i nazwisko:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowość:

NIP:

e-mail:

telefon:

fax:

ilość egzemplarzy:

za pobraniem:
przelew:

Wysłanie fomularza nastąpi po naciśnięciu przycisku ''Wyślij formularz".
Konieczne jest wypełnienie komórek poprzedzonych
czerwonym tekstem.

INFORMACJA

Książki można zamówić:

- listownie:
     Instytut Kaszubski, ul. Straganiarska 20-22,
     80-837 Gdańsk
- pocztą elektroniczną wypełniając formularz:
      e-mail: instytutkaszubski@wp.pl
- telefonicznie:
      +48 58 346 22 31


PŁATNOŚĆ

- przelewem na konto:
      Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
      96 1090 1098 0000 0000 0903 5046
- za pobraniem pocztowym


UWAGA
Koszt wysyłki:
pobraniowa 15 zł, przelewem na konto: 10 zł.
Przy zamówieniach powyżej 100 PLN nie pobieramy opłaty za przesyłkę.

© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.