Powrót do strony głównej

Gdańsk 2015-01-15

Komunikat o wynikach drugiej edycji konkursu
o Nagrodę im. Gerarda Labudy


1. W 2012 roku dzięki donacji Profesora Gerarda Labudy i jego rodziny została w Instytucie Kaszubskim ustanowiona naukowa Nagroda im. Gerarda Labudy.

2. Zgodnie z przyjętym regulaminem wręczenie Nagrody następuje co trzy lata. Laureatem Nagrody może zostać badacz (lub zespół badaczy) w wieku do 40 lat. Zaś przyznana może zostać za: pracę naukową - książkę, opublikowaną w ciągu ostatnich trzech lat; za cykl prac - publikacji książkowych, z których ostatnia została wydana w ciągu ostatnich trzech lat lub też za pracę jeszcze niepublikowaną.

3. Zgłaszane dzieła mogą mieć charakter opracowań: teoretycznych, metodologicznych, źródłowych. Mogą to być również podręczniki akademickie oraz prace popularyzujące wiedzę o Kaszubach i Pomorzu.

4. Do drugiego konkursu o Nagrodę im. Gerarda Labudy zostało zakwalifikowanych siedem prac naukowych, spełniających kryteria określone w Regulaminie.

5. Oceny zgłoszonych prac dokonała Kapituła Nagrody w składzie:
     - prof. dr hab. Józef Borzyszkowski - przewodniczący Kapituły
     - prof. dr hab. Hanna Popowska-Taborska
     - prof. dr hab. Witold Molik
     - prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński
     - prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk

6. Spośród zgłoszonych prac Kapituła postanowiła nagrodzić dwiema równorzędnymi nagrodami w wysokości 12 500 zł. prace:

Lechosław Jocz
System samogłoskowy współczesnych gwar centralnokaszubskich

Piotr Kitowski
Sukcesja spadkowa w mniejszych miastach województwa
pomorskiego w II połowie XVII i XVIII wieku. Studium prawno-historyczne


-------------------------------------------------------------------
Informacja dla osób i instytucji pragnących zasilić fundusz Nagrody
im. Prof. Gerarda Labudy


Nagroda im. Gerarda Labudy wypłacana jest z odsetek od kapitału, który w testamencie zapisał Prof. Gerard Labuda. Dodatkowi donatorzy, którzy zechcieliby zasilić kapitał Nagrody, mogą dokonywać wpłat na konto Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku, z odpowiednią adnotacją: "fundusz Nagrody im. Gerarda Labudy".
Nazwiska darczyńców, przy braku zastrzeżeń, zostaną opublikowane na stronie internetowej Instytutu oraz w rocznym sprawozdaniu z jego działalności, drukowanym na łamach czasopisma naukowego "Acta Cassubiana".

Konto bankowe dla przelewów krajowych
Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
96 1090 1098 0000 0000 0903 5046

Konto bankowe dla przelewów z zagranicy
WBKPPLPP PL 96 1090 1098 0000 0000 0903 5046

---------------------------------------------------------------------------------------

Gdańsk 2013-09-26

Komunikat o wynikach pierwszej edycji konkursu
o Nagrodę im. Gerarda Labudy


1. W 2012 roku dzięki donacji Profesora Gerarda Labudy i jego rodziny została w Instytucie Kaszubskim ustanowiona naukowa Nagroda im. Gerarda Labudy.

2. Zgodnie z przyjętym regulaminem wręczenie Nagrody następuje co trzy lata. Laureatem Nagrody może zostać badacz (lub zespół badaczy) w wieku do 40 lat. Zaś przyznana może zostać za: pracę naukową - książkę, opublikowaną w ciągu ostatnich trzech lat; za cykl prac
- publikacji książkowych, z których ostatnia została wydana w ciągu ostatnich trzech lat
lub też za pracę jeszcze niepublikowaną.

3. Zgłaszane dzieła mogą mieć charakter opracowań: teoretycznych, metodologicznych, źródłowych. Mogą to być również podręczniki akademickie oraz prace popularyzujące
wiedzę o Kaszubach i Pomorzu.

4. Do pierwszego konkursu o Nagrodę im. Gerarda Labudy zostało zakwalifikowanych
dziesięć prac naukowych, spełniających kryteria określone w Regulaminie.

5. Oceny zgłoszonych prac dokonała Kapituła Nagrody w składzie:
     - prof. dr hab. Józef Borzyszkowski - prezes Instytutu Kaszubskiego,
       przewodniczący Kapituły
     - prof. dr hab. Witold Molik
     - prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński
     - prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk
     - prof. dr hab. Jerzy Treder


6. Spośród zgłoszonych prac Kapituła postanowiła nagrodzić dwiema równorzędnymi
   nagrodami w wysokości 12500 zł. prace:

- Sylwii Bykowskej, Rehabilitacja i weryfikacja narodowościowa polskiej ludności
   w województwie gdańskim po II wojnie światowej, Gdańsk 2012

- Agnieszki Chlebowskiej, "Stare panny", wdowy i rozwiedzione. Samotne szlachcianki
   w Prusach w latach 1815-1914 na przykładzie prowincji Pomorze, Szczecin 2012

7. Nagroda zostanie wręczona w dn. 19.10.2013 r. (sobota) o godz. 12.00.
    Uroczystość odbędzie się w Gdańsku, w Domu Kaszubskim (ul. Straganiarska 20-22)

---------------------------------------------------

Nagroda im. Gerarda Labudy


INSTYTUT KASZUBSKI
ogłasza konkurs na
Nagrodę Naukową im. Gerarda Labudy


Nagroda Naukowa im. Gerarda Labudy przyznawana jest młodym uczonym za wybitne i twórcze prace w zakresie kaszubo- i pomorzoznawstwa, które prezentują wysoki poziom humanistyczny, wybitne walory poznawcze oraz interdyscyplinarność, a ponadto napisane są pięknym językiem, cechują się jasnością wywodu i są zrozumiałe dla czytelników spoza świata nauki.

Nagroda może zostać przyznana za:
   a) pracę naukową - książkę, opublikowaną w ciągu ostatnich trzech lat,
   b) cykl prac - publikacji książkowych, z których ostatnia została wydana w ciągu
       ostatnich trzech lat,
   c) pracę jeszcze niepublikowaną.

W konkursie mogą wziąć udział badacze (lub zespół badaczy), którzy w roku wydania pracy zgłoszonej do konkursu nie przekroczyli 40 lat. W przypadku prac zespołowych Nagroda jest dzielona równo pomiędzy autorów.

Zgłaszane publikacje mogą mieć charakter opracowań: teoretycznych, metodologicznych, źródłowych. Mogą to być również podręczniki akademickie oraz prace popularyzujące wiedzę
o Kaszubach i Pomorzu.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać zarówno osoby indywidualne, jak i instytucje akademickie, organizacje pozarządowe, w tym towarzystwa naukowe, redakcje czasopism naukowych, muzea itp.

Prace w wersji wydrukowanej (pięć egzemplarzy) oraz w wersji elektronicznej
(na płycie CD w formacie PDF) należy przesłać na adres Instytutu Kaszubskiego
(ul. Straganiarska 20-22, 80-837 Gdańsk z dopiskiem: Nagroda im. Gerarda Labudy).
Ocenę przeprowadzi 5-osobowa Kapituła Nagrody, które będzie mogła także powołać
dodatkowych recenzentów.

Termin nadsyłania prac: 30 maja 2013 roku.
Ogłoszenie wyników: 30 września 2013 roku.

Zgłoszenie kandydatury następuje poprzez wypełnienie formularza, który stanowi załącznik
do niniejszego ogłoszenia.

Kapituła ma prawo nieprzyznania Nagrody w danym roku za żadną ze zgłoszonych prac.

Wysokość Nagrody w 2013 roku - 25 000 zł.

Przewodniczący Kapituły Nagrody
Prezes Instytutu Kaszubskiego
Prof. Józef Borzyszkowski


Ewentualne pytania można kierować na adres: instytutkaszubski@wp.pl

>>> regulamin

>>> formularz zgłoszeniowy

Aktualności

           Archiwum wiadomości

Informacje o Instytucie
Oferta wydawnicza

Powiększ okładkę
Powiększ okładkę
© 2012 Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.