Powrót do strony głównej

Informacje o Instytucie

Statut Instytutu KaszubskiegoI. Nazwa, siedziba i zasięg działalności

Par. 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Instytut Kaszubski.
Par. 2
Instytut Kaszubski nawiązuje do tradycji badań kaszubo- i pomorzoznawczych, realizowanych
w różnych ośrodkach i instytucjach naukowych, a w sposób szczególny do pracy Instytutu
Bałtyckiego sprzed 1939 r.
Par. 3
Siedzibą Instytutu Kaszubskiego i jego władz jest Gdańsk.
Par. 4
1.  Terenem działalności Instytutu, zwanego dalej Instytutem, jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
     W przypadku gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Instytut może prowadzić
     działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
2.  Instytut może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
     charakterze i zakresie działania. Uchwałę o przystąpieniu podejmuje Zarząd Instytutu
     w trybie przewidzianym dla uchwał Zarządu (par. 23).
Par. 5
Instytut posiada osobowość prawną, używa pieczęci okrągłej z napisem "Instytut Kaszubski
w Gdańsku" z własnym godłem w środku w postaci
kaszubskiego Gryfa.


Informacje o Instytucie

           Powstanie Instytutu Kaszubskiego
           Członkowie-założyciele Instytutu
           Cele działania Instytutu Kaszubskiego
           Władze Instytutu
           Konferencje, seminaria, sympozja...
           Wydawnictwa
           Acta Cassubiana
           Spotkania, dyskusje, promocje...
           Wystawy
           Działalność upamiętniająca
           Biblioteka
           Nasi partnerzy
           Sponsorzy Instytutu Kaszubskiego
           Kaszubski Fundusz Stypendialny
           Członkowie Instytutu Kaszubskiego
           Członkowie honorowi
           Statut Instytutu Kaszubskiego

Aktualności
Oferta wydawnicza

II. Cele i zadania Instytutu

Par. 6
Instytut Kaszubski jest wyrazicielem dążeń i osiągnięć kaszubsko-pomorskiego środowiska naukowego.
Par. 7
Celem Instytutu jest, w nawiązaniu do potrzeb i oczekiwań społeczności kaszubskiej oraz do tradycji badań kaszuboznawczych, organizowanie prac
badawczych i popularyzowanie ich efektów, wzbogacanie i rozwijanie regionalnego ruchu kaszubsko-pomorskiego, integrowanie kaszubsko
-pomorskiego
środowiska naukowego oraz podejmowanie działań na rzecz jego rozwoju.
Par. 8
Instytut realizuje swoje cele poprzez:
     inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz popularyzowanie ich efektów;
     prowadzenie działalności wydawniczej, odczytowej oraz prowadzenie kursów i szkoleń;
     organizowanie krajowych i międzynarodowych kontaktów naukowych, szczególnie z krajami basenu Morza Bałtyckiego;
     organizowanie zebrań, konferencji i sesji naukowych;
     współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami regionalnymi w tym szczególnie ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim oraz Muzeum
       Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie;
     prowadzenie wymiany wydawnictw i gromadzenie zbiorów bibliotecznych;
     wspieranie edukacji regionalnej poprzez tworzenie programów nauczania, podręczników i udzielanie merytorycznej pomocy nauczycielom;
     wykonywanie ekspertyz i analiz na potrzeby instytucji i organizacji regionalnych;
     stworzenie interdyscyplinarnego programu badań kaszubo- i pomorzoznawczych;
     udzielanie pomocy młodym pracownikom naukowym w rozwijaniu ich zainteresowań badawczych w postaci ułatwiania publikowania
      efektów pracy badawczej oraz w miarę możliwości udzielania stypendiów lub przyznawania nagród;
     przydzielanie stypendiów uczniom gimnazjów, szkół średnich i wyższych.III. Członkowie

Par. 9
W skład Instytutu wchodzą członkowie: zwyczajni, honorowi i wspierający.
Par. 10
Członkami zwyczajnymi mogą zostać osoby pełnoletnie, będące obywatelami Polski oraz cudzoziemcy, jeśli popierają cele Instytutu oraz prowadzą
działalność naukową lub popularyzują wyniki badań naukowych i wykazują się dorobkiem naukowym lub popularyzatorskim.
Par. 11
1.  O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd w formie uchwały na podstawie pisemnej deklaracji kandydata,
     popartej przez co najmniej dwóch członków Instytutu, również w formie pisemnego uzasadnienia. Od negatywnej decyzji Zarządu przysługuje
     kandydatowi odwołanie w terminie 30 dni do Zebrania Walnego Członków Instytutu. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
2.  Po przyjęciu nowego członka zostaje on wpisany do spisu członków i powiadomiony pisemnie o decyzji Zarządu.
Par. 12
1.  Członek zwyczajny posiada:
     czynne i bierne prawo wyborcze do władz Instytutu;
     prawo uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, konferencjach i innych przedsięwzięciach realizowanych w Instytucie;
     korzystania z pomocy Instytutu w prowadzonych przez siebie bada
niach naukowych.
2. Członek zwyczajny jest zobowiązany:
     brać czynny udział w pracach Instytutu;
     przestrzegać Statutu i uchwał władz Instytutu;
     regularnie płacić składki członkowskie.
Par. 13
1.  Godność członka honorowego nadaje się osobie szczególnie zasłużonej dla nauki i Instytutu.
2.  Członkostwo honorowe jest nadawane przez Walne Zebranie Członków Instytutu. Prawo do zgłoszenia kandydata ma Zarząd oraz każdy
     członek Instytutu. Zgłoszenie następuje przez złożenie odpowiednio umotywowanego wniosku pisemnego.
3.  Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych.
4.  Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek.
Par. 14
1.  Członkami wspierającymi mogą być osoby lub instytucje wspierające finansowo lub w innej formie działalność Instytutu.
     Godność członka wspierającego nadaje Zarząd Instytutu.
2.  Członkowie wspierający nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego.
3.  Członkowie wspierający mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Instytutu z głosem doradczym.
4.  Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywać się z przyjętych zobowiązań (finansowych, rzeczowych, usług itp.) dotyczących
     wspierania działalności Instytutu oraz przestrzegać statutu i uchwał władz Instytutu.
Par. 15
1.  Utrata członkostwa następuje poprzez skreślenie z listy członków w wyniku:
     rezygnacji pisemnej członka;
     zalegania z opłatą składek za dwa lata, mimo pisemnego upomnienia;
     podjęcia uchwały przez Zarząd o wykluczeniu z grona członków z powodu rażącego naruszenia Statutu lub popełnienia czynu nara
żającego
      dobre imię Instytutu.
2.  Osoby skreślone z listy członków powinny otrzymać pisemne zawiadomienie o skreśleniu.
3.  Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomieniu
     o skreśleniu. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.IV. Ustrój Instytutu

Par. 16
Władze Instytutu mogą powoływać wewnętrzne jednostki organizacyjne, służące realizacji celów Instytutu. Jednostkami tymi mogą być
np. biblioteka, stałe zespoły badawcze, wydziały grupujące przedstawicieli danej specjalności naukowej itp. Jednostki te działają w oparciu
o regulaminy nadawane przez Zarząd i pełnią funkcję pomocniczą.V. Władze Instytutu

Par. 17
1.  Walne Zebranie Członków
2.  Zarząd Instytutu
3.  Komisja Rewizyjna Instytutu
Par. 18
1.  Najwyższym organem władzy Instytutu jest Walne Zebranie Członków.
2.  Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz w roku. Termin Walnego Zebrania wyznacza Zarząd, zawiadamiając członków o tym pisemnie
     na co najmniej 10 dni przed wyznaczoną datą. Zarząd ustala także porządek Walnego Zebrania.
Par. 19
Nadzwyczajne Zebranie może być zwołane przez Zarząd z jego inicjatywy bądź na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej liczby
członków zwyczajnych Instytutu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
Par. 20
1.  Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w I terminie przy obecności co najmniej połowy członków;
     w II terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych członków. Drugi termin odbywa się 30 minut po I terminie.
2.  W przypadku głosowania nad zmianami w Statucie uchwały zapadają w I terminie większością dwóch trzecich głosów przy obecności
     co najmniej połowy członków, a w II terminie taką samą większość głosów bez względu na liczbę obecnych członków Instytutu.
3.  Wprowadzanie zmian do Statutu wymaga uwzględnienia tego punktu w porządku obrad podanym w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu
     oraz przesłania propozycji zmian członkom wraz z zawiadomieniem.
Par. 21
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
    wprowadzanie zmian do Statutu;
    przyjmowanie sprawozdań z pracy Zarządu i udzielanie mu absolutorium; przyjmowanie sprawozdań i ocen Komisji Rewizyjnej;
    wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
    nadawanie godności członka honorowego;
    przyjmowanie planów pracy i uchwał;
    podejmowanie decyzji o tworzeniu wewnętrznych jednostek organizacyjnych;
    ustalanie wysokości składek członkowskich oraz podejmowanie decyzji o zwolnieniach z płacenia składek;
    rozstrzyganie w sprawach odwołań od decyzji Zarządu;
    podejmowanie decyzji w sprawach nabywania i zbywania majątku Instytutu.
Par. 22
1.  Dla wykonywania zadań Instytutu oraz realizacji uchwał Walnego Zebrania wybiera się Zarząd. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2.  Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
3.  Zarząd składa się z: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i 1–3 członków. Liczbę członków Zarządu określa każdorazowo Walne Zebranie.
4.  Wybór prezesa dokonywany jest imiennie w głosowaniu tajnym.
5.  Po wyborze Zarządu w ciągu 30 dni Prezes zwołuje zebranie, podczas którego następuje ukonstytuowanie Zarządu z podziałem
     wewnętrznym funkcji. O podziale funkcji decyduje Prezes.
Par. 23
1.  Do zadań Zarządu należy:
    ogólne kierowanie pracami Instytutu;
    opracowanie programu działania na okres kadencji oraz składanie okresowych sprawozdań z jego wykonania Walnemu Zebraniu Członków;
    uchwalanie budżetu Instytutu;
    zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych jednostek organizacyjnych;
    podejmowanie decyzji o prowadzeniu działalności wydawniczej oraz innej działalności gospodarczej;
    powoływanie zespołów badawczych;
    podejmowanie uchwał o przyjęciu nowych członków oraz o skreśleniu z listy członków;
    podejmowanie uchwały o przystąpieniu do organizacji międzynaro
dowych;
    nadawanie godności członka wspierającego.
Par. 24
Zarząd odbywa zebrania w zależności od potrzeby nie rzadziej jednak jak trzy razy w roku. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa. W sytuacji równości głosów decyduje głos prezesa.
Par. 25
1.  Zarząd może w sytuacji gdy okaże się to konieczne dla realizacji celów Instytutu, utworzyć Biuro Zarządu. Dyrektor Biura jest powoływany
     przez Zarząd a Biuro działa w oparciu o regulamin nadany przez Zarząd.
2.  W sytuacji zatrudnienia Dyrektora lub innych osób na umowie o pracę, upoważnionym do jej zawarcia jest prezes lub wiceprezes wraz
     z jeszcze jednym członkiem Zarządu.
3.  Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy jest prezes.
Par. 26
Prezes kieruje działalnością Instytutu i reprezentuje go na zewnątrz. Prezesa zastępuje wiceprezes w zakresie powierzonych mu spraw.
Par. 27
Członek Zarządu może ustąpić z niego na własną prośbę. Może też utracić swój mandat w wyniku pozbawienia godności członka zwyczajnego
Instytutu. W sytuacji ustąpienia członka Zarządu w okresie między Zebraniami Walnymi, Zarząd może dokooptować nowych członków do swojego
składu, nie więcej jednak jak trzy osoby w czasie trwania kadencji.
Par. 28
Dla sprawowania kontroli nad realizacją zadań Instytutu, jego gospodarki finansowej i działalności administracyjnej oraz gospodarczej,
powołuje się trzosobową Komisję Rewizyjną. Komisja jest wybierana w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków a jej kadencja
trwa trzy lata. Komisja spośród swojego grona wybiera przewodniczącego.
Par. 29
1.  Do kompetencji Komisji należy:
    prowadzenie kontroli działalności merytorycznej i finansowej raz w roku;
    składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków;
    prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich;
    składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Walnego Członków.
2.  Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności pełnego jej trzyosobowego składu.VI. Majątek i działalność gospodarcza

Par. 30
1.  Instytut może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy. Majątkiem tym zawiaduje Zarząd zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków
     oraz obowiązującymi przepisami. Decyzje co do nabycia lub zbycia majątku nieruchomego podejmuje Walne Zebranie Członków.
2.  Instytut może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód jest przeznaczony na realizację jego celów.
3.  Do składania oświadczeń woli w imieniu Instytutu, wiążących się z zaciąganiem zobowiązań majątkowych, wymagane jest każdorazowo
     współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa. Inne pisma podpisują: prezes, wiceprezes lub sekretarz.
Par. 31
1.  Majątek Instytutu powstaje z następujących źródeł:
    składek członkowskich;
    dotacji, darowizn, spadków i zapisów;
    dochodów z działalności naukowej i gospodarczej;
    dochodów z majątku Instytutu;
2.  Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Instytutu.VII. Przepisy końcowe

Par. 32
1.  Instytut może być rozwiązany na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością dwóch trzecich głosów
     przy obecności co najmniej połowy członków.
2.  Walne Zebranie członków decyduje o przeznaczeniu, pozostałego po likwidacji Instytutu, majątku.
3.  Likwidatorem Instytutu jest ostatni jego Zarząd, chyba że Walne Zebranie wyznaczy innych likwidatorów.Statut został przyjęty uchwałą Zebrania Założycielskiego Członków w dn. 20 listopada 1996 r. Poprawki zostały naniesione
przez Zebranie Walne Członków w dn. 19 kwietnia 2004 r
.

© 2007 Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.