Powrót do strony głównej

Informacje o Instytucie

Konferencje, seminaria, sympozja...

Jednym z najważniejszych zadań Instytutu jest animacja życia naukowego, czemu służą
przede wszystkim różnego rodzaju konferencje, seminaria, sympozja, warsztaty…

W ciągu 10 lat działania Instytut Kaszubski był organizatorem lub współorganizatorem
67 konferencji, w tym 4 konferencji międzynarodowych odbywających się w Polsce
i 5 konferencji międzynarodowych, odby-wających się za granicą. Konferencje te miały
zróżnicowaną tematykę, skupiały różnych uczestników, kierowane były do różnych
odbiorców. Często ich efektem było wydanie pokonferencyjnych materiałów w postaci książki.

Co szczególnie ważne, w organizacji tych konferencji Instytut znajdował wielu sojuszników
i partnerów zarówno w środowiskach akademickich, jak i muzealnych, samorządowych,
regionalnych czy oświatowych. Tę współpracę i możliwość wymiany myśli oraz doświadczeń
członkowie Instytutu cenią sobie szczególnie.

Samo tylko przywołanie tematów konferencji pokazuje, jak bogata i różnorodna była ich
problematyka:


1997 r.
1)   Konferencja poświęcona "Dziedzictwu kulturowemu menonitów nad Dolną Wisłą"
      – 14.06.1997 (zorganizowana wspólnie z Zespołem Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych
      w Świeciu, połączona z podróżą statkiem rzecznym Dolną Wisłą z Przegaliny do Tczewa,
      a następnie autobusem do Świecia i Chrystkowa).


1998 r.
2)   Sesja z okazji 75-lecia Związku Polaków w Niemczech w Wielkim Buczku na Krajnie
      w ramach Kongresu Pomorskiego – 14.02.1998 (wspólnie z Oddziałem ZK-P w Wielkim Buczku).

3)   Sesja popularnonaukowa z okazji 650-lecia miasta Kościerzyny – 7.05.1998
      (wspólnie z Radą i Zarządem Miasta).

Informacje o Instytucie

           Powstanie Instytutu Kaszubskiego
           Członkowie-założyciele Instytutu
           Cele działania Instytutu Kaszubskiego
           Władze Instytutu
           Konferencje, seminaria, sympozja...
           Wydawnictwa
           Acta Cassubiana
           Spotkania, dyskusje, promocje...
           Wystawy
           Działalność upamiętniająca
           Biblioteka
           Nasi partnerzy
           Sponsorzy Instytutu Kaszubskiego
           Kaszubski Fundusz Stypendialny
           Członkowie Instytutu Kaszubskiego
           Członkowie honorowi
           Statut Instytutu Kaszubskiego

Aktualności
Oferta wydawnicza

4)   Sesja pt. "Biblioteka i szkoła w służbie kultury i literatury regionalnej" – Luzino, 22.05.1998 (wspólnie z biblioteką i władzami gminnymi).

5)   Konferencja pt. "»Żëcé i przigodë Remusa« Aleksandra Majkowskiego. Powieść regionalna czy arcydzieło europejskie?" – Słupsk,
      27-28.05.1998 (wspólnie z WSP w Słupsku, Oddziałem ZK-P w Słupsku oraz Towarzystwem Literackim im. A. Mickiewicza, Oddział w Słupsku).

6)   Konferencja z okazji 35-lecia Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie pt. "Muzea pomorskie i ich rola
      w umacnianiu tożsamości regionalnej" – Wejherowo, 24.10.1998 (wspólnie z Muzeum).

7)   Konferencja poświęcona Friedrichowi Lorentzowi – Gdańsk, 7.11.1998 (głównym organizatorem był Instytut Filologii Polskiej
      Uniwersytetu Gdańskiego).

8)   Konferencja poświęcona 150-rocznicy Wiosny Ludów i ruchu ludowego na Pomorzu, połączona z odsłonięciem tablicy pamiątkowej
      ks. Antoniego Wolszlegiera – Piaseczno, 19.11.1998 (współorga
nizatorem było Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie,
      oddział w Piasecznie).


1999 r.
9)   Sesja pt. "Książki Tysiąclecia. Dorobek wydawniczy gdańskiego jubileuszu" – Gdańsk, 12.04.1999
      (wspólnie z Biblioteką Gdańską PAN oraz Fundacją Biblioteki Gdańskiej).

10)  Konferencja pt. "Pomorski ruch regionalny. Stan i perspektywy" – Starbienino, 10-11.09.1999
      (wspólnie z Zarządem Głównym ZK-P i Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym).

11)  Konferencja pt. "Życie codzienne na Kaszubach i Pomorzu na przełomie XIX i XX wieku" – Gołuń i Wdzydze, 24-26.09.1999
       (wspólnie z Instytutem Herdera w Marburgu i Kaszubskim Parkiem Etnograficznym).

12)  I Pomorskie Forum Animatorów Kultury – Starbienino, 16-18.11.1999 (współorganizatorami byli: Zarząd Główny ZK-P,
       Kaszubski Uniwersytet Ludowy i Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich).


2000 r.
13)  Sesja z okazji 80-lecia powrotu Państwa Polskiego na Pomorze – Piaseczno, 19.02.2000
       (współorganizatorem było Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, oddział w Piasecznie).

14)  Konferencja pt. "Losy TOW Gryf Pomorski a Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu" – Gdańsk, 12.05.2000
       (wspólnie z Zarządem Głównym ZK-P, Fundacją Archiwum Pomorskie Armii Krajowej i Muzeum Stuthoff).

15)  Sesja z okazji 80-lecia Plebiscytu na Powiślu – Sztum, 3.06.2000 (współorganizatorem było Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej).

16)  Konferencja pt. "Między unifikacją a odrębnością – kultura polskich regionów" – Gdańsk, 17.06.2000
       (w ramach Kongresu Kultury Polskiej, wspólnie z Radą Wojewódzką Regionalnych Towarzystw Kultury).

17)  Konferencja pt. "Problemy rozwoju gospodarczego Kaszub" – Chmielno, 21.06.2000 (wspólnie z Bankiem Pocztowym,
       władzami gminy Chmielno oraz władzami powiatu kartuskiego).

18)  Konferencja pt. "Pomorska rodzina nauczycielska" – Wielki Buczek, 16.09.2000
       (wspólnie z oddziałem ZK-P w Wielkim Buczku i władzami gminy Lipka).

19)  Sesja pt. "Regionalne budownictwo na Kaszubach jeziornych w XX wieku" – Ostrzyce, 6.10.2000
       (organizatorzy: Starostwo Kartuskie, zarząd Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Przedsiębiorstwo Inwestycyjne "PROKART").

20)  Konferencja pt. "Badania kaszuboznawcze w XX wieku" – Gdańsk, 13-14.10.2000
       (wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim i Zarządem Głównym ZK-P).

21)  II Pomorskie Forum Animatorów Kultury – Starbienino, 24-26.11.2000 (współorganizatorami byli: Zarząd Główny Zrzeszenia
       Kaszubsko-Pomorskiego i Kaszubski Uniwersytet Ludowy).


2001 r.
22)  Sesja pt. "Kaschubisch-Schweriner Begegnung" – Parchim, 31.03-1.04.2001
       (wspólnie z Landesverband Mecklenburg und Vorpommern "Kulturbund" e.V. oraz Paneuropa Union Mecklenburg/Vorpommern).

23)  Konferencja pt. "Kulturelle Identitäten von Regionen als Basis und Beitrag für kulturvolles Europa" – Schwerin 27-28.04.2001
      (wspólnie z Landesverband Mecklenburg und Vorpommern "Kulturbund" e.V. oraz Friedrich-Ebert-Stiftung Mecklenburg-Vorpommern).

24)  Sesja pt. "Zbrodnie hitlerowskie na Pomorzu 1939-1945. Stan badań i postulaty badawcze" – Malbork, 12.05.2001
       (wspólnie z Muzeum Stuthoff, Związkiem Przyjaciół Pomorza, Zrzeszeniem Kaszubsko-
Pomorskim i Muzeum Zamkowym w Malborku).

25)  Seminarium dla nauczycieli przy okazji kolejnego finału konkursu "Poezja rodnej mowë" – Chmielno, 2.06.2001
       (wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Chmielnie, oddziałem ZK-P w Chmielnie i władzami samorządowymi).

26)  Konferencja jubileuszowa: "Zbigniew Zielonka – pisarz, krytyk, nauczyciel i regionalista" – Słupsk, 12.07.2001
       (wspólnie z Muzeum Pomorza Środkowego, Miejską Biblioteką Publiczną w Słupsku oraz oddziałem ZK-P w Słupsku).

27)  IV Krajeńska Konferencja Naukowa – Wielki Buczek, 22.09.2001 (wspólnie z oddziałem ZK-P w Wielkim Buczku).

28)  Konferencja pt. "Społeczeństwo małych miast Pomorza Nadwiślańskiego" – Iława, 18-19.10.2001
       (wspólnie ze Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica).

29)  Konferencja pt. "Języki mniejszości i języki regionalne (regiolekty). X Konferencja poświęcona pamięci prof. Zdzisława Stiebera"
       – Warszawa, 23-25.10.2001 (wspólnie z Instytutem Slawistyki PAN, Towarzystwem Naukowym Warszawskim oraz Instytutem Filologii
       Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego).


2002 r.
30)  Konferencja pt. "Kaschuben und Pommern połączona z prezentacją książki pt. Pomorze – mała ojczyzna Kaszubów" – Sankelmark
      19-21.04.2002 (wspólnie z Academią Baltica z Lubeki oraz Europäische Akademie w Sankelmark).

31)  Sesja Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowo-Wschodniej nt. "Małe narody i grupy etniczne we współczesnej Europie:
       przykład Kaszubów" – Warszawa-Stężyca-Warszawa, 9-20.09.2002 (wspólnie z Fundacją „Instytut Artes Liberales” oraz Ośrodkiem Badań
       nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego).

32)  Konferencja pt. "Ksiądz Patron Bolesław Domański i księża pomorscy w 80. rocznicę Związku Polaków w Niemczech" – Wielki Buczek, 14.09
       (wspólnie z oddziałem ZK-P w Wielkim Buczku oraz Starostwem Powiatowym w Złotowie).

33)  Konferencja poświęcona życiu i twórczości Hieronima Derdowskiego w 150-lecie urodzin i 100-lecie śmierci (w ramach Roku Derdowskiego)
       – Wejherowo, 14.10.2002 (wspólnie z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz Starostwem Powiatowym w Wejherowie).
       Konferencji towarzyszyła okolicznościowa wystawa w Muzeum.

34)  Konferencja pt. "Auf den Spuren der Kaschuben. Geschichte und Kultur einer polnischen Minderheit im europäischen Integrationsprozess"
      – Waren, 27-29.09.2002 (wspólnie z Landesverband Mecklenburg und Vorpommern "Kulturbund" e.V. oraz Europäische Akademie
       Mecklenburg-Vorpommern w Waren).


2003 r.
35)  Drugie seminarium pt. "Z dziejów kultury Pomorza XIX i XX wieku" – Gdańsk, 14.03.2003
       (wspólnie z Pracownią Historii Pomorza oraz Krajów Nadbałtyckich Instytutu Historii UG).

36)  Konferencja: "Gdańsk i Kaszuby w przeszłości" – Gdańsk, 14-15.06.2003 (wspólnie z Historische Kommision für Ost-
       und Westpreussische Landesgeschichte i Centralnym Muzeum Morskim).

37)  Wspólnie z oddziałem ZK-P w Wielkim Buczku przygotowano 28.09.2003 r. doroczną Konferencję Krajeńską, podczas której omawiano
       tradycje i wartości Związku Polaków w Niemczech.

38)  Wspólnie z parafią oksywską zorganizowano seminarium poświęcone 750-leciu Parafii św. Michała – Gdynia-Oksywie, 29.09.2003.

39)  Konferencja pt. "Sąsiedztwo nadbałtyckie od XV do XX wieku (Bałtyk – Elbląg – Gdańsk – Rosja)" – Iława, 4.12.2003
       (wspólnie z Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną oraz Szkołą Wyższą im. P. Włodkowica w Płocku, filia w Iławie).

40)  Kolejne Seminarium Kaszubskie przygotowano 6.12.2003 r. wspólnie z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
       Poświęcone było współczesnej literaturze kaszubskiej.


2004 r.
41)  W Tczewie 27.01.2004 r. odbyło się sympozjum: "Pomorze w kontekście stosunków polsko-niemieckich a wypędzenia – fakty i mity",
       (współorganizatorami były: Pracownia Historii Pomorza oraz Krajów Nadbałtyckich Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego,
       Związek Przyjaciół Pomorza i Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej).

42)  Seminarium: "Pro memoria. Lech Bądkowski (1920-1984). Żołnierz – pisarz – obywatel (w 20 rocznicę śmierci)" – Gdańsk, 23.02.2004.
       Współorganizatorami byli: Pracownia Historii Pomorza oraz Krajów Nadbałtyckich Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Centralne
       Muzeum Morskie w Gdańsku.

43)  Seminarium: "Europaseminar: Mecklenburg – Pommern – Kaschubien" – Parchim, 23-25.04.2004 (przygotowane wspólnie z Landesverband
      Mecklenburg und Vorpommern "Kulturbund" c.V. i Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym).

44)  Kolejna Konferencja Krajeńska: "Banki Ludowe i organizacje gospodarcze na Złotowszczyźnie. Tradycje i współczesność"
      – Wielki Buczek, 25.09.2004 (wspólnie z oddziałem ZK-P).

45)  Sesja naukowa poświęcona życiu i twórczości Leonarda Brzezińskiego w 100 rocznicę urodzin oraz 20 rocznicę śmierci odbyła się we Wielu
       – 23.10.2004 (współorganizatorami były muzea: Ziemi Zaborskiej w Wielu, Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach oraz Piśmiennictwa i Muzyki
       Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, przy wsparciu władz gminy i wielewskiego domu kultury).

46)  VIII Konferencja Kaszubsko-Pomorska odbyła się w ramach obchodów 80-lecia muzealnictwa słupskiego, dlatego jej temat brzmiał
      "Muzea pomorskie – twórcy, zbiory i funkcje kulturowe" – Słupsk, 19-20.11.2004 (gospodarzem było Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku).

47)  Kolejne Seminarium Kaszubskie, tradycyjnie współorganizowane z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-herowie,
       poświęcone zostało twórczości ks. Antoniego i Aleksego Peplińskich – Wejherowo, 15.12.2004.


2005 r.
48)  Trzecie seminarium "Z dziejów kultury Pomorza XIX i XX wieku" – Gdańsk, 25.04.2005 (współorganizatorem tradycyjnie jest Pracownia Historii
       Pomorza oraz Krajów Nadbałtyckich Instytutu Historii UG)

49)  W roku 150-lecia śmierci Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza Instytut był współorganizatorem (obok Burmistrza Mrągowa, Polskiego Towarzystwa
       Historycznego, Biblioteki Gdańskiej PAN i MPiMK-P w Wejherowie) sesji naukowej poświęconej tej wybitnej postaci – Mrągowo, 3.06.2005.
       Obok konferencji w ramach obchodów rocznicowych przygotowano wystawę poświęconą Mrongowiuszowi w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
       Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Inicjatywa jej przygotowania wyszła z Instytutu.

50)  Kolejna Konferencja Krajeńska: "Ruch ludowy w kształtowaniu oblicza społeczno-kulturalnego Krajny" – Wielki Buczek, 10.09.2005
       (tradycyjnie współorganizatorem był miejscowy oddział ZK-P).

51)  Wspólnie z Nadbałtyckim Centrum Kultury i Duszpasterstwem Środowisk Twórczych Instytut zorganizował trzy Sesje Świętojańskie:
      "Ksiądz Józef Tischner i etos inteligencji" (25.06.2005), "Etos pracy i solidarności" (17.09.2005), "Etos Polaka – etos Europejczyka" (19.11.2005).
       Tej ostatniej sesji towarzyszyła wystawa Pasierbowa Europa ducha, przygotowana przez Fundację im. ks. Janusza Pasierba.

52)  Konferencja pt. "Parafia pelplińska i jej duszpasterze w XIX i XX wieku" – Pelplin, 22.10.2005 (współorganizatorem i gospodarzem był
       proboszcz pelpliński ks. Tadeusz Brzeziński). Konferencja odbyła się w ramach obchodów Roku Kociewskiego.

53)  Konferencja pt. "Ks. Bernard Sychta a Kociewie – jego poprzednicy i następcy" – Starogard Gdański, 9.11.2005 (gospodarzem była Pomorska
       Wyższa Szkoła Polityki Społecznej i Gospodarczej w Starogardzie Gdańskim). Konferencja odbywała się także w ramach Roku Kociewskiego.

54)  Seminarium genealogiczne: "Nasze korzenie. Wokół poszukiwań genealogicznych rodzin pomorskich" – Gdańsk, 5.11.2005.

55)  Konferencja pt. "Problemy i wyzwania edukacji międzykulturowej. Doświadczenia polskie i niemieckie" – Starbieniono, 13-16.11.2005.
       Konferencja obyła się w ramach Roku Polsko-Niemieckiego, a współorganizatorami był Kaszubski Uniwersytet Ludowy we Wieżycy
       oraz Instytut Współpracy Międzynarodowej Niemieckiego Związku Uniwersytetów Powszechnych – Biuro Regionalne na Europę
       Środkowo
-Wschodnią.

56)  Konferencja pt. "Ksiądz Leon Heyke – w 120 rocznicę urodzin Poety" – Wejherowo, 5.12.2005 (wspólnie z MPiMK-P).

57)  W ramach przygotowań do powstania monografii Lęborka zorganizowano konferencję pt. "Lębork – dzieje najnowsze, życie codzienne,
      dziedzictwo kultury" – 12.12.2005 (wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Lęborku).


2006 r.
58)  Seminarium poświęcone Augustynowi Szprędze, pierwszemu staroście malborskiemu po II wojnie światowej – Malbork, 20.02.2006
       (wspólnie z żuławskim oddziałem ZK-P w Malborku, Muzeum Zamkowym oraz władzami powiatowymi).

59)  Seminarium pt. "Quo vadis Cassubia?" – Gdańsk, 25.02.2006 (wspólnie z gdańskim oddziałem ZK-P).

60)  Sesja "Ksiądz Patron Bolesław Domański – syn Krajny i Kaszub" – Wielki Buczek, 22.04.2006
       (wspólnie z "Krajniakami" z oddziału ZK-P w Wielkim Buczku).

61)  Sympozjum poświęcone twórczości Jana Zbrzycy (Stanisława Pestki) – Gdańsk, 15.05.2006 (także wspólnie z oddziałem gdańskim ZK-P).

62)  Międzynarodowe warsztaty historyczne: "Odczytując mowę kamieni. Śladami żydowskimi po Kaszubach" – 16-25 sierpnia 2006 r.
       (projekt zrealizowany wspólnie z Akademią Baltica z Lubeki).

63)  Konferencja z okazji 30-lecia Muzeum Regionalnego i 95-lecia muzealnictwa w Człuchowie: "Ziemia Człuchowska – Kaszuby – Pomorze.
      O dziejach, kulturze i ludziach" – Człuchów, 8-9.09.2006 r. (wspólnie z Muzeum Regionalnym).

64)  Konferencja pt. "Kim są Kaszubi? Nowe tendencje w badaniach społecznych" – Starbienino, 14-16.09.2006 (wspólnie z Zakładem Antropologii
       Społecznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym).
       Konferencja odbyła się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

65)  Kolejna, dziewiąta już Konferencja Krajeńska pt. "O miejsce kultury ludowej w dziedzictwie narodowym. Europa kultury regionów oddział"
       – Wielki Buczek, 9.09.2006 (wspólnie z oddziałem ZK-P w Wielkim Buczku).


Należy też podkreślić aktywną obecność członków Instytutu w licznych konferencjach i seminariach organizowanych przez inne podmioty,
zarówno krajowe, jak i zagraniczne. W minionych latach tematyka kaszubska, dzięki obecności przedstawicieli Instytutu, była prezentowana
podczas ponad stu konferencji, a następnie znalazła swoje odbicie w dziesiątkach książek i wielu czasopismach naukowych.

© 2007 Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.