Powrót do strony gównej

Informacje o Instytucie

Władze Instytutu Kaszubskiego

Prezes i zarząd Instytutu zostali wybrani podczas pierwszego walnego zebrania członków Instytutu 19 lutego 1997 roku. Prezesem został Józef Borzyszkowski. W kilkanaście dni później, podczas pierwszego zebrania zarządu w dniu 3 marca 1997 r., doszło do jego ukonstytuowania się:
Edward Breza został wiceprezesem, Edmund Wittbrodt - skarbnikiem, Cezary Obracht- Prondzyński - sekretarzem, a Zygmunt Szultka, Stanisław Pestka i Marian Szczodrowski
- członkami zarządu.

Po upływie trzech lat odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze (17.03.2000 r.), podczas którego udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrano nowe władze w składzie:
Józef Borzyszkowski - prezes, Edmund Wittbrodt - wiceprezes, Renata Pałczyńska-Gościniak - skarbnik, Cezary Obracht-Prondzyński - sekretarz, Andrzej Romanow, Zbigniew Zielonka, Marian Szczodrowski - członkowie.

Trzecią kadencję władz zainaugurowano 11 kwietnia 2003 r., wybierając władze w następującym składzie:
Józef Borzyszkowski - prezes, Zbigniew Zielonka - wiceprezes, Renata Pałczyńska-Gościniak - skarbnik, Cezary Obracht-Prondzyński - sekretarz, Andrzej Romanow, Zygmunt Szultka, Bolesław Hajduk - członkowie.

Na czwartą kadencję wybrano w dniu 21 kwietnia 2006 r. następujący zarząd:
Józef Borzyszkowski - prezes, Zbigniew Zielonka - wiceprezes, Anna Kwaśniewska
- skarbnik, Cezary Obracht-Prondzyński - sekretarz, Andrzej Romanow, Jarosław
Pająkowski
, Bolesław Hajduk - członkowie.

Oprócz zebrań sprawozdawczo-wyborczych odbywały się także co roku ogólne, wiosenne zebrania członków (25.02.1999, 6.04.2001, 5.04.2002, 11.04.2003, 19.04.2004 i 15.04.2005).

Zgodnie ze statutem zarząd Instytutu powinien spotykać się co najmniej trzy razy w roku, aby omówić najważniejsze sprawy organizacyjne i plany naukowe Instytutu. Od początku działania Instytutu odbyły się 33 zebrania zarządu.

Pracę zarządu kontrolowała na bieżąco Komisja Rewizyjna. W pierwszej kadencji pracowała w składzie: Krystyna Dziworska, Brunon Synak i Tadeusz Sadkowski.
W drugiej kadencji w jej skład wchodzili: Bolesław Hajduk, Tadeusz Sadkowski i Jerzy Szukalski, a od
11 kwietnia 2003 r. tworzą ją: Jerzy Szukalski, Marian Fryda i Kazimierz Kozłowski (w tym samym składzie wybrani na następną kadencję 21 kwietnia 2006 r.).

W dniu
21 maja 2009 r. na piątą kadencję wybrano władze w następującym składzie:
Józef Borzyszkowski - prezes, Cezary Obracht-Prondzyński - wiceprezes, Monika Mazurek - sekretarz, Anna Kwaśniewska - skarbnik, Andrzej Romanow - członek, Andrzej Ceynowa - członek, Daniel Kalinowski - członek.
Komisja rewizyjna: Jerzy Szukalski, Tomasz Rembalski i Zbigniew Zielonka.

-----------------------------------------

W dniu
20 kwietnia 2012 r. powołano nowe władze (szóstej kadencji):
Józef Borzyszkowski - prezes, Cezary Obracht-Prondzyński - wiceprezes,
Anna Kwaśniewska - skarbnik, Tomasz Rembalski - sekretarz,
Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Andrzej Romanow, Daniel Kalinowski - członkowie Zarządu.
Do nowej Komisji Rewizyjnej powołano: Bolesława Hajduka, Mieczysława Nurka i Marka Cybulskiego.

-----------------------------------

KOMUNIKAT O POWOŁANIU WŁADZ
INSTYTUTU KASZUBSKIEGO
VII KADENCJI

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dniu 17 IV 2015 r. dokonano wyboru nowego Zarządu Instytutu Kaszubskiego (VII kadencji) w składzie:

Prezes Instytutu Kaszubskiego
prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński - socjolog, historyk, antropolog, pracuje w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, sekretarz Komisji Kaszubskiej PAU, mieszka w Rzepnicy k. Bytowa.

Wiceprezes Instytutu Kaszubskiego
dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk - germanistka, literaturoznawca, pracownik Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego, badaczka literatury polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego oraz pamięci o dziejach Żydów na Pomorzu i Kaszubach.

Skarbnik Instytutu Kaszubskiego
dr Katarzyna Kulikowska - etnolog, socjolog, muzealnik, dyrektor Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich, wiceprezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Gdańsku, członek Zarządu Sekcji Muzeologicznej działającej w ramach PTL.

Sekretarz Instytutu Kaszubskiego
dr Tomasz Rembalski - historyk, genealog, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego i Działu Historycznego Muzeum Miasta Gdyni, badacz dziejów Gdyni, Gochów i szlachty kaszubskiej.


Członkowie Zarządu Instytutu Kaszubskiego:

prof. dr hab. Józef Borzyszkowski - historyk, antropolog, pracownik Instytutu Historii oraz Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, członek PAU, współtwórca Stacji Naukowej PAU w Gdańsku, przewodniczący Komisji Kaszubskiej PAU, członek licznych towarzystw i rad naukowych oraz autor wielu publikacji naukowych.

prof. dr hab. Daniel Kalinowski - filolog polski, historyk literatury, pracownik Akademii Pomorskiej w Słupsku, redaktor naukowy licznych dzieł zbiorowych dotyczących m.in. życia i twórczości pisarzy pomorskich i kaszubskich, współtwórca Biblioteki Pisarzy Kaszubskich.

dr Justyna Pomierska - filolog polski, paremiolog, pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik studiów podyplomowych nauczanie języka kaszubskiego na UG, opiekun etnofilologii kaszubskiej.


W trakcie zebrania powołano również nowych członków Komisji Rewizyjnej:

dr hab. prof. UG Anna Kwaśniewska - etnolog, antropolog, pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, badaczka niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza, tradycji rybackich, autorka m.in. monografii garncarstwa kaszubskiego oraz historii badań etnologicznych na Kaszubach i Pomorzu w XIX i XX wieku.

prof. dr hab. Mieczysław Nurek - historyk, kierownik Zakładu Historii Najnowszej Powszechnej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, badacz losów żołnierzy polskich na Zachodzie po II wojnie światowej.

prof. dr hab. Andrzej Romanow - historyk, prasoznawca, pracownik Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Komisji Prasoznawczej PAN (Oddział w Krakowie) oraz członek Rady Naukowej "Rocznika Historii Prasy Polskiej", badacz prasy pomorskiej.


W związku z zakończeniem - po 19 latach (sześciu kadencjach) - pełnienia funkcji Prezesa Instytutu Kaszubskiego przez prof. dr. hab. Józefa Borzyszkowskiego uchwalono jednomyślnie, aby nadać Profesorowi tytuł Honorowego Prezesa Instytutu Kaszubskiego.

Autor zdjęć - prof. Mieczysław Ronkowski

Informacje o Instytucie

           Powstanie Instytutu Kaszubskiego
           Członkowie-założyciele Instytutu
           Cele działania Instytutu Kaszubskiego
           Władze Instytutu
           Konferencje, seminaria, sympozja...
           Wydawnictwa
           Acta Cassubiana
           Spotkania, dyskusje, promocje...
           Wystawy
           Działalność upamiętniająca
           Biblioteka
           Nasi partnerzy
           Sponsorzy Instytutu Kaszubskiego
           Kaszubski Fundusz Stypendialny
           Członkowie Instytutu Kaszubskiego
           Członkowie honorowi
           Statut Instytutu Kaszubskiego

Aktualności
Oferta wydawnicza


INSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl
© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.