Powrót do strony głównej

Informacje o Instytucie

Cele działania Instytutu Kaszubskiego

Zgodnie ze statutem głównym celem Instytutu jest: "w nawiązaniu do potrzeb i oczekiwań społeczności kaszubskiej oraz tradycji badań kaszuboznawczych, organizowanie prac badawczych
i popularyzowanie ich efektów, wzbogacanie i rozwijanie regionalnego ruchu kaszubsko-
-pomorskiego, integrowanie kaszubsko-pomorskiego środowiska naukowego oraz podejmowanie działań na rzecz jego rozwoju". Cele te Instytut osiąga poprzez organizację konferencji
i seminariów naukowych, tworzenie i realizowanie różnych programów badawczych,
prowadzenie działalności wydawniczej, tworzenie zbiorów bibliotecznych, organizację wystaw,
upamiętnianie osób zasłużonych dla kultury Kaszub i Pomorza, organizację podróży studyjnych,
nawiązywanie kontaktów międzynarodowych oraz pomoc w rozwijaniu młodej kadry naukowej.

Wstępny rejestr najpilniejszych prac badawczych, przyjętych jako priorytety na początku
działalności Instytutu, obejmował następujące zadania:

1) opracowanie historii Kaszubów oraz pełnej, naukowej monografii regionalizmu kaszubsko-
    -pomorskiego na tle innych podobnych ruchów w Polsce i Europie;

2) opracowanie i wydanie serii biografii naukowych głównych twórców regionalizmu kaszubsko-
    -pomorskiego;

3) opracowanie i wydanie bibliografii kaszubskiej;

4) opracowanie stanowiska Instytutu wobec projektów ustawy o mniejszościach narodowych
    i etnicznych (w ten sposób podjęcie dyskusji nad statusem Kaszubów jako grupy etnicznej);

5) uczestniczenie w przygotowywaniu strategii rozwoju regionalnego w poszczególnych
    województwach;

6) udział w dyskusji nad projektami reformy ustroju terytorialnego państwa;

7) kontynuację i rozszerzenie badań nad profilem socjologicznym Kaszubów, a zwłaszcza
    wpływu transformacji ustrojowej, w tym wydanie serii monografii społeczno-ekonomicznych
    poszczególnych gmin;

8) przygotowanie historii literatury, piśmiennictwa i języka kaszubskiego;

9) reedycję podstawowych dzieł literatury kaszubskiej w opracowaniu krytycznym;

10) badania nad dziejami rodzin pomorskich;

11) prowadzenie studiów porównawczych nad Kaszubami i innymi grupami etnicznymi w Europie
      (w tym również wydawanie materiałów dotyczących tych grup).


Znaczną część przyjętych zadań i celów badawczych udało się w minionym dziesięcioleciu zrealizować! Nadal jednak wielkie są zobowiązania i oczekiwania, zarówno w odniesieniu
do prowadzenia badań, jak
i upowszechniania oraz popularyzowania ich wyników.

Informacje o Instytucie

           Powstanie Instytutu Kaszubskiego
           Członkowie-założyciele Instytutu
           Cele działania Instytutu Kaszubskiego
           Władze Instytutu
           Konferencje, seminaria, sympozja...
           Wydawnictwa
           Acta Cassubiana
           Spotkania, dyskusje, promocje...
           Wystawy
           Działalność upamiętniająca
           Biblioteka
           Nasi partnerzy
           Sponsorzy Instytutu Kaszubskiego
           Kaszubski Fundusz Stypendialny
           Członkowie Instytutu Kaszubskiego
           Członkowie honorowi
           Statut Instytutu Kaszubskiego

Aktualności
Oferta wydawnicza
INSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31, fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl
© 2007 Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.