Powrót do strony głównej

Informacje o Instytucie

Powstanie Instytutu Kaszubskiego

W środowisku kaszubsko-pomorskim wielokrotnie w przeszłości pojawiała się idea powołania osobnego towarzystwa lub instytucji koncentrującej się na badaniach kaszuboznawczych.
Nazwa "Instytut Kaszubski" pojawiła się tuż po wojnie w kręgu twórców "Zrzeszë Kaszëbskji".
Później młodzi redaktorzy "Kaszëb" planowali powołać Społeczny Instytut Kaszubski,
którego zadania zawarto w kilku punktach: "zmierza do rozbudzenia działaczy kulturalnych,
społecznych, oświatowych i gospodarczych
i skierowania ich inicjatywy na twórczą pracę
również teoretyczną", "zorganizuje nauczycieli do opracowania monografii miejscowości,
w których pracują i biografii ludzi zasłużonych dla Kaszub", "będzie zbierał wszelkie prace
przyczynkarskie, selekcjonował je i najbardziej wartościowe starał się wydać drukiem",
"będzie pracował nad większymi przedsięwzięciami, np. »Historią Kaszub« lub historią
literatury kaszubskiej", "będzie prowadził szeroką pracę oświatowo-propagandową
w miastach i na wsi" i wreszcie "będzie konsultował prace z naukowcami zajmującymi się
problematyką kaszubsko-pomorską, rozsianymi po wyższych uczelniach w kraju".
Na realizację tego pomysłu trzeba było jednak czekać kilka dziesięcioleci.
Także dlatego, że dopiero wówczas wykształciła się dostatecznie liczna grupa naukowców
mających kaszubskie korzenie lub też zajmujących się naukowo tematyką kaszubską.

W nowych warunkach idea powołania instytutu wróciła w 1995 roku.
W uchwale XIII Walnego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia Kaszubsko
-Pomorskiego 2 grudnia
1995 r. przedstawiono sprawy "najpilniejsze
w najbliższej kadencji", a w punkcie siódmym
napisano, że taką sprawą powinno być "utworzenie instytutu pomorsko-kaszubskiego,
grupującego
badaczy różnych dziedzin realizujących w ramach instytutu szerokie badania
nad społecznością kaszubsko-pomorską".
Uchwała stała się zobowiązaniem
dla środowiska kaszubskich
uczonych.

Pierwsze spotkanie dyskusyjne odbyło się 24 stycznia 1996 r. Uznano wówczas, że istnieje
konieczność poszerzenia i zintensyfikowania badań nad społecznością kaszubską,
jej przeszłością i dniem dzisiejszym, pro-blemami społecznymi, ekonomicznymi,
ekologicznymi itp. Stworzenie
i realizacja programu takich badań miało stać się
podstawowym zada
niem instytutu, będącego miejscem spotkania osób reprezentujących
różne dziedziny i ośrodki naukowe, a jednocześnie przywiązanych do idei regionalnych.
Zadaniem Instytutu od samego początku była także integracja rozproszonego po całej
Polsce kaszubsko-pomorskiego środowiska naukowego oraz pomoc w rozwijaniu
współpracy międzynarodowej i promowaniu problematyki regionalnej za granicą.
Podczas spotkania organizacyjnego uznano, że nowa organizacja będzie niezależnym
stowarzyszeniem z siedzibą w Gdańsku. Jako nazwę przyjęto: Instytut Kaszubski.
Jednocześnie nowa organizacja miała jak najściślej współpracować ze Zrzeszeniem
Kaszubsko-Pomorskim oraz
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie, co zapisano w osobnych punktach w statucie.

Zebranie założycielskie Instytutu odbyło się w Domu Kaszubskim w Gdańsku 20 listopada
1996 r.
Przyjęto na nim statut (został zmodyfikowany 19 kwietnia 2004 r.) oraz stworzono
rejestr najpilniejszych prac badawczych związanych z szeroko pojętą problematyką kaszubską.
Instytut został zarejestrowany sądownie 22 stycznia 1997 r.

Informacje o Instytucie

           Powstanie Instytutu Kaszubskiego
           Członkowie-założyciele Instytutu
           Cele działania Instytutu Kaszubskiego
           Władze Instytutu
           Konferencje
           Wydawnictwa
           Acta Cassubiana
           Spotkania, dyskusje, promocje...
           Wystawy
           Działalność upamiętniająca
           Biblioteka
           Nasi partnerzy
           Sponsorzy Instytutu Kaszubskiego
           Kaszubski Fundusz Stypendialny
           Członkowie Instytutu Kaszubskiego
           Członkowie honorowi
           Statut Instytutu Kaszubskiego

Aktualności
Oferta wydawnicza

INSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31
fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl
© Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.