Powrót do strony gównej

Informacje o Instytucie

Rok 2015 - tom XVII


CZĘŚĆ I. Studia i artykuły

  Zygmunt Iwicki (Zurich), Błogosławiona lub święta Dorota z Mątów (1347-1394).
            Jej życie i kult na Pomorzu (i w Prusach) - dawniej i dziś
  Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Mrongowiusz a Kaszubi - dawniej i dziś
  Leszek Molendowski (Gdańsk), Kaszuby i Kaszubi w świetle prasy warszawskiej [łódzkiej]
            w drugiej
połowie XIX i na początku XX wieku
  Mieczysław Nurek (Gdańsk), Dyplomatyczne aspekty przekazania uzbrojenia
            i wyposażenia Marynarki
Wojennej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie do Polski
            po drugiej wojnie światowej
  Michał v. Grabowski (Bad Bergzebern), Isabel Röskau-Rydel (Kraków),
            Dr med. Albin Roszkowski/Röskau (1901-1987), znany gdański pediatra i jego
            kaszubsko-niemieckie koligacje rodzinne
  Bogusław Breza (Reda-Gdańsk), Polacy i Niemcy w życiu codziennym na terenie
            współczesnego Małego
Trójmiasta Kaszubskiego w okresie międzywojennym
  Zenon Romanow (Słupsk), Freie Europäische Jugend - tajna organizacja bytowskiej
            młodzieży
kaszubskiej w 1950 r.
  Agnieszka Karbińska, Aleksandra Cicharska (Gdańsk), Tożsamość kaszubska
            - przykład Sierakowic
  Jerzi Tréder (Gdańsk), Mól K.C. Mrąg
òwiusza w dzejach Kaszëbów i jich jãzëka
  Hanna Makurat (Gdańsk), Cësk słowarza Jana Trepczika na sztôłtowanié s
ã terôczasny
            kaszëbsk
òjãzëczny lingwisticzny terminologii
  Jerzi Tréder (Gdańsk), Nô
ùczanié kaszëbsczégò jãzëka - historiczny céchùnk
  Rafał Foltyn (Słupsk), Obecność wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny nadbałtyckiej
            i zaodrzańskiej w polskiej powieści historycznej lat 1945-1989
  Daniel Kalinowski (Słupsk), Jasna strona codzienności. Sztuki teatralne Jana Piepki


CZĘŚĆ II. Refleksje i syntezy uczonych

  Kazimierz Kozłowski (Szczecin), Kilka uwag o specyfice patriotyzmu lokalnego.
            O dwóch mitach
założycielskich polskiego Szczecina. Z perspektywy 2015 r.
  Eugeniusz S. Kruszewski (Kopenhaga), Instytut Polsko-Skandynawski i Pomorze


CZĘŚĆ III. Materiały źródłowe

  Tadeusz Oracki (Gdańsk), Pomorzanie w Towarzystwie Tatrzańskim w latach 1874-1920
            (uzupełnienia i sprostowania)
  Karolina Kierlańczyk (Gdańsk), Nieznane publikacje Hieronima Derdowskiego z łamów
            toruńskiego
"Przyjaciela" (1880-1881)
  Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Protokół z zebrania Młodokaszubów 26 i 27 września 1910...
  Tadeusz Oracki (Gdańsk), Odznaczenia Pomorzan w Drugiej Rzeczypospolitej. Materiały
            prasowe
do bibliografii
  Zygmunt Iwicki (Zurich), Dzieła złotnika Conrada Daniel(son)a Lundgreen'a w Oliwie.
            Fundacje Placyda Michała Wernera


CZĘŚĆ IV. Recenzje, omówienia i noty bibliograficzne

  Cezary Obracht-Prondzyński (Gdańsk), Kaszubskie Jeruzalem. O dziejach
            i współczesności gminy Główczyce oraz tożsamości jej mieszkańców, red. Józef
            Borzyszkowski, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2014, ss. 336
  Eugeniusz S. Kruszewski (Kopenhaga), Frank Meisler, Zaułkami pamięci. Gdańsk -
            Londyn - Jaffa,
przekład Agata Teperek i Andrzej Szewczyk, oprac. naukowe Miłosława
            Borzyszkowska-Szewczyk, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2014, ss. 344
  Cezary Obracht-Prondzyński (Gdańsk), Józef Borzyszkowski, Moi mistrzowie i przyjaciele,
            Instytut Kaszubski, Gdańsk 2015, ss. 544

Informacje o Instytucie

       Start
       Rada Naukowa
       Komitet Redakcyjny
       Regulamin Komitetu Redakcyjnego
--------------------
       Informacje dla autorów
            Reguły recenzowania
            Oświadczenie autora
--------------------
       Acta Cassubiana, 2015, t. XVII
--------------------
       Archiwum
            Acta Cassubiana, 2014, t. XVI
            Acta Cassubiana, 2013, t. XV
            Acta Cassubiana, 2012, t. XIV
            Acta Cassubiana, 2011, t. XIII
            Acta Cassubiana, 2010, t. XII
            Acta Cassubiana, 2009, t. XI
            Acta Cassubiana, 2008, t. X
            Acta Cassubiana, 2007, t. IX
            Acta Cassubiana, 2006, t. VIII
            Acta Cassubiana, 2005, t. VII
            Acta Cassubiana, 2004, t. VI
            Acta Cassubiana, 2003, t. V
            Acta Cassubiana, 2002, t. IV
            Acta Cassubiana, 2001, t. III
            Acta Cassubiana, 2000, t. II
            Acta Cassubiana, 1999, t. I
--------------------
       Kontakt

--------------------------------------------
Aktualnoci
Informacje o Instytucie
Oferta wydawnicza


  Cezary Obracht-Prondzyński (Gdańsk), Bibliografia Kaszub. Artykuły z czasopism, T. II: 1957-1970,
            opr. zbiorowe, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Gdańsk 2015, ss. 695
  Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Mirosław Marek Kuczkowski, Proboszcz, jakiego nie znamy,
            Wydawnictwo "Bernardinum", Pelplin 2014, ss. 99
  Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Alina Kietrys, Niespokojni. Lech Bądkowski, Jan Karski, Stefan Kisielewski, Marian Kołodziej,
            Jacek Kuroń, Kazimierz Mocarski, Dom Wydawniczy PWN, Warszawa 2015, ss. 294
  Leszek Molendowski (Gdańsk), Tomasz Rembalski (Gdańsk), Noty wydawnicze 2015


CZĘŚĆ V. Kronika naukowa

  Tomasz Rembalski, Działalność Instytutu Kaszubskiego w 2015 roku
  Tomasz Rembalski, Powołanie i pierwszy rok działalności Stacji Naukowej i jej Komisji Kaszubskiej Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku
  Justyna Pomierska, Etnofilologia kaszubska na Uniwersytecie Gdańskim
  Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Magdalena Sacha, Sprawozdanie z międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji Topografie
            pamięci pogranicza / Gedächtnistopographien im Grenzraum,
Gdańsk 15-17 maja 2015
  Maksymilian Trzciński, "Kaszubi i Pomorze a Kraków: o zainteresowaniach sprawami
kaszubsko-pomorskim i w kręgu Polskiej
            Akademii Umiejętności"
  Daniel Kalinowski, Międzynarodowe Konfrontacje Kulturowe
Wielkie Pomorze. Społeczności i narody, Słupsk, 14-16 października 2015 r.
  Daniel Kalinowski, XIV Konferencja Kaszuboznawcza pt.
Róża Ostrowska i Natalia Gołębska w życiu artystycznym Kaszub,
            Bytów, 18 listopada 2015 r.


CZĘŚĆ VI. Pro memoria

  Cezary Obracht-Prondzyński, Edmund Wnuk-Lipiński (1944-2015) - socjolog, badacz sfery publicznej, organizator życia naukowego, Kaszuba
  Józef Borzyszkowski, Ks. prof. Edward Hinz (21.10.1929 - 31.10.2014) - muzykolog i kompozytor, profesor Wyższego Seminarium Duchownego
            w Pelplinie
  Józef Borzyszkowski, Profesor Czesław Biernat (1925-2015) - "wielka postać polskiej archiwistyki drugiej połowy XX w."
  Józef Borzyszkowski, Teresa Lilla (1931?2015) - nauczycielka, katechetka, gospodyni plebanii parchowskiej, opiekunka tamtejszej nekropolii
  Józef Borzyszkowski, Jerzy Samp (23.03.1951 - 16.02.2015) - profesor Uniwersytetu Gdańskiego, historyk literatury kaszubsko-pomorskiej,
            folklorysta, działacz Społeczności Zrzeszonej, wybitny gdańszczanin, poeta i pisarz, autor wielu tomów legend i bajek gdańskich
  Józef Borzyszkowski, Profesor Marek Latoszek (1936-2015) - socjolog i pedagog, badacz "Solidarności" i Kaszubów, prezes Gdańskiego
            Towarzystwa Naukowego i współzałożyciel Instytutu Kaszubskiego
  Józef Borzyszkowski, Cezary Obracht-Prondzyński, Profesor Jerzy Treder (1942-2015) - kaszubolog, językoznawca, działacz Społeczności
            Zrzeszonej, harcerz i turysta, współzałożyciel i współtwórca dorobku Instytutu Kaszubskiego
  Józef Borzyszkowski, Stanisław Pestka - Jan Zbrzyca (1929-2015) - dziennikarz, działacz, poeta i pisarz kaszubski
  Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Odszedł Günter Grass (1927-2015). Wokół kaszubskich peregrynacji zaangażowanego artysty

----------------------------------
Rok 2015 - tom XVII (pdf)

       strony_01-252
       strony_253-460

Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.