Powrót do strony gównej

Informacje o Instytucie

Rok 2014 - tom XVI


CZĘŚĆ I. Studia i artykuły

A. Historia:
   Radosław Pawlik (Szczecin), W służbie czterech papieży. Bernard Sculteti
            (ok. 1455-1518) - prepozyt kolegiaty Mariackiej w Szczecinie
            i proboszcz kościoła NMP w Gdańsku
   Krzysztof R. Prokop (Gliwice), Wizyta w Gdańsku w roku 1753 biskupa włocławskiego
            Antoniego Sebastiana Dembowskiego w świetle biskupiego diariusza
   Gisela Borchers (Oldenburg), Grundbesitz in Bauernhand. Die Erbpacht
            in Westpreußen im Rahmen der preußischen Domänengeschichte
            des 18. Jahr-hunderts, dargestellt am Domänenamt Schöneck (Skarszewy).
            Ein Beitrag zur Agrargeschichte Friedrichs des Großen - Ziemia w chłopskich
            rękach.
Dzierżawa wieczysta w Prusach Zachodnich na tle historii domen
            pruskich w XVIII wieku na przykładzie skarszewskiego urzędu domen.
            Przyczynek do dziejów rolnictwa za panowania Fryderyka Wielkiego
   Zenon Romanow (Słupsk), Aparat Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wobec
            Armii Krajowej. Casus Klemensa Trzebiatowskiego (1913-1984)
   Józef Borzyszkowski (Gdańsk), I wojna światowa i przyłączenie Pomorza do Polski
            w pamięci Kaszubów i Pomorzan

B. Historia języka kaszubskiego i literatury:
   Jerzy Treder (Gdańsk), Kaszubszczyzna prozy Aleksandra Labudy i jego gramatyka
   Ewa Rogowska-Cybulska (Gdańsk), Kaszubskojęzyczne teksty i gatunki o funkcji
            komercyjnej
   Ewa Czerniakowska (Gdańsk), Leksyka kaszubska w słowniku Krzysztofa Celestyna
            Mrongowiusza z 1803 i w innych jego pracach z lat 1804-1805
            [w 250. rocznicę urodzin (1764) i 160. rocznicę śmierci (1855)]
   Hanna Makurat (Gdańsk), Zjinak
òwé interferencje kaszëbsczi gwarë wsë Lësé Jamë
            w p
òlaszëznie
   Daniel Kalinowski (Słupsk), Przeszłość dla przyszłości. O dramaturgii Franciszka
            Gruczy i Aleksandra Labudy


CZĘŚĆ II. Refleksje i syntezy uczonych

   Kazimierz Kozłowski (Szczecin), Pomorze Zachodnie w przestrzeni historycznej
            i w przedniu papieskiej wizyty


CZĘŚĆ III. Materiały źródłowe

   Józef Borzyszkowski (Gdańsk), O Aleksandrze Majkowskim i "Vistuli"
            oraz ich przesłaniu sprzed 110 lat
   A.M., O potrzebie łączności między starszym i młodszym pokoleniem
   Jan Ptasiński (Warszawa), Gdańska oktawa 1960-1967, Warszawa 1971-1980
            (Fragment wspomnień przygotowany do druku na podstawie kopii
            maszynopisu udostępnionej przez autora), oprac. Grzegorz Berendt
   Grzegorz Berendt (Gdańsk), Rok 1948 - kolejny etap polityki kadrowej komunistów
            w powiecie morskim


CZĘŚĆ IV. Recenzje, omówienia i noty bibliograficzne

   Zygmunt Szultka (Słupsk), Tożsamość tzw. Słowińców z perspektywy antropologii
            historii. (W związku z pracą Mariusza Filipa Od Kaszubów do Niemców)
   Andrzej Romanow (Gdańsk), Marek K. Jeleniewski, Życie społeczno-polityczne
            XX-lecia międzywojennego w świetle polskiej prasy w Bydgoszczy,
            Bydgoszcz 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
            ss. 408, ilustr.

Informacje o Instytucie

       Start
       Rada Naukowa
       Komitet Redakcyjny
       Regulamin Komitetu Redakcyjnego
--------------------
       Informacje dla autorów
            Reguły recenzowania
            Oświadczenie autora
--------------------
       Acta Cassubiana, 2015, t. XVII
--------------------
       Archiwum
            Acta Cassubiana, 2014, t. XVI
            Acta Cassubiana, 2013, t. XV
            Acta Cassubiana, 2012, t. XIV
            Acta Cassubiana, 2011, t. XIII
            Acta Cassubiana, 2010, t. XII
            Acta Cassubiana, 2009, t. XI
            Acta Cassubiana, 2008, t. X
            Acta Cassubiana, 2007, t. IX
            Acta Cassubiana, 2006, t. VIII
            Acta Cassubiana, 2005, t. VII
            Acta Cassubiana, 2004, t. VI
            Acta Cassubiana, 2003, t. V
            Acta Cassubiana, 2002, t. IV
            Acta Cassubiana, 2001, t. III
            Acta Cassubiana, 2000, t. II
            Acta Cassubiana, 1999, t. I
--------------------
       Kontakt

--------------------------------------------
Aktualnoci
Informacje o Instytucie
Oferta wydawnicza

   Eugeniusz Kruszewski (Kopenhaga), Pro memoria Jan Piepka (1926-2001). Zebrał, opracował oraz wstępem, komentarzami
            i ilustracjami opatrzył Józef Borzyszkowski, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2013, ss. 800, il.
   Jerzy Treder (Gdańsk), Monika Kowalczyk, Historia kaszubszczyzny w zarysie, wyd. Region, Gdynia 2014, ss. 118
   Jerzy Treder (Gdańsk), Beata Milewska, Słowotwórstwo kaszubskiego przymiotnika. Formacje denominalne, Uniwersytet Gdański,
            Gdańsk 2013
   Jerzy Treder (Gdańsk), Lidia Przymuszała, Słownik frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach śląskich,
            Uniwersytet Opolski, Opole 2013, ss. 503
   Krzysztof R. Prokop (Gliwice), Statuty synodalne warmińskie, sambijskie, pomezańskie, chełmińskie oraz prowincjalne ryskie.
            Z braniewskiego wydania księdza Franciszka Hiplera 1899 roku oraz pierwodruków 1922 i 1932 roku przełożył biskup Julian
            Wojtkowski, Olsztyn 2010, ss. 440
   Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Toruński słownik biograficzny, pod red. Krzysztofa Mikulskiego, t. 7, Towarzystwo Miłośników Torunia
            i Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2014, ss. 295
   Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Tomasz Łaszkiewicz, Ziemiaństwo na Pomorzu w okresie dwudziestolecia międzywojennego
            - w perspektywie codzienności, wyd. Polskie Towarzystwo Historyczne, Inowrocław - Toruń 2013, ss. 484
   Tomasz Rembalski (Gdańsk), Noty wydawnicze 2014


CZĘŚĆ V. Kronika naukowa

   Jerzy Treder, Poezja zrzeszyńców w serii Biblioteka Pisarzy Kaszubskich (Promocja, IK 25.04.2014)
   Maksymilian Trzciński, Konfererencja w Główczycach 7 czerwca 2014 r.
   Tomasz Rembalski, Cezary Obracht-Prondzyński, Sprawozdanie z działalności Instytutu Kaszubskiego w 2014 roku


CZĘŚĆ VI. Pro memoria

   Józef Borzyszkowski, Kazimierz Przybyszewski (1937-2013) - toruński historyk, bibliotekarz, bibliofil, biografista, krajoznawca
            - przewodnik PTTK, przyjaciel - współzałożyciel Instytutu Kaszubskiego... 419
   Józef Borzyszkowski, Dr Kazimierz Grzędzicki (1933-2014), syn Bernarda - nauczyciel akademicki, pracownik Politechniki Gdańskiej
            i działacz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, miłośnik i propagator piękna krajobrazu i tradycji regionu
   Józef Borzyszkowski, Profesor Brunon Synak (1943-2014) - socjolog i prorektor Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Zrzeszenia
            Kaszubsko-Pomorskiego, współzałożyciel Instytutu Kaszubskiego i polityk regionalny
   Józef Borzyszkowski, Ks. prałat Jan Borzyszkowski (1930-2014) - duszpasterz i budowniczy z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej,
            kapelan koszalińskiej "Solidarności", dyrektor diecezjalnego "Caritasu", autor wspomnień
   Józef Borzyszkowski, Profesor Andrzej Zbierski (1926-2013) - harcerz, uczestnik ruchu oporu, uczony, społecznik, m.in. współtwórca
            dorobku Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, jego honorowy prezes i honorowy członek Instytutu Kaszubskiego
   Józef Borzyszkowski, Ks. prałat Johannes Bieler (1935-2014) - ostatni wizytator apostolski i duszpasterz katolików z Wolnego Miasta
            Gdańska
   Józef Borzyszkowski, Augustyn (1925-2014) i Franciszek (1930-2013) - bracia Kowalewscy - rzemieślnicy (stolarze), artyści ludowi,
             społecznicy kaszubscy z krwi i kości oraz ducha, czciciele Matki Boskiej Sianowskiej Królowej Kaszub
   Józef Borzyszkowski, Tadeusz Zakrzewski (1922-2014) - wybitny torunianin, humanista, bibliofil, kolekcjoner i działacz społeczny

----------------------------------
Rok 2014 - tom XVI (pdf)

       strony_01-294
       strony_295-500

Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.