Powrót do strony gównej

Informacje o Instytucie

Rok 2012 - tom XIV


CZĘŚĆ I. Studia i materiały

       Justyna Pomierska (Gdańsk), Przysłowia w Słowniku Friedricha Lorentza
       Hanna Makurat (Gdańsk), Ònticzny status tołmaczeniô cyklu Jiscënków Jana
                  Kòchanowsczégò na kaszëbsczi jãzëk w kònteksce òntologii
                  tołmaczënkù
       Ewa Rogowska-Cybulska (Gdańsk), Nazwy roślin motywowane nazwami części
                  ludzkiego ciała w Słowniku gwar kaszubskich B. Sychty
       Lechoslaw Jocz (Lipsk), Wpływ fonetyczny i fonologiczny języka niemieckiego
                  na łużycczyznę i kaszubszczyznę w kontekście słowiańskim.
                  Wybrane problemy w aspekcie porównawczym. Część II
       Witold Mańczak (Kraków), Nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany
                  frekwencją a Słownik etymologiczny kaszubszczyzny
                  (hasła oprac. przez W. Borysia)
       Daniel Kalinowski (Słupsk), W u(ś)cisku teatru obrzędowego i okolicznościowego.
                  O dramaturgii Aleksego Peplińskiego
       Zuzanna Szwedek (Wejherowo), Polskojęzyczna dramaturgia Jana Rompskiego.
                  Zarys treści
       Józef Borzyszkowski i Cezary Obracht-Prondzyński (Gdańsk), Problemy ochrony
                  dziedzictwa kulturowego Kaszub. (Z pieśnią i muzyką nie tylko w tle)
       Zygmunt Szultka (Słupsk), Stosunek prezydenta zarządu Pomorza i pruskiego
                  ministra sprawiedliwości Juliusa Eberharda W.E. von Massowa
                  do języka kaszubskiego
       Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Związek Polaków w Niemczech wczoraj a dziś
                  - w 90. rocznicę powstania
       Roland Borchers (Berlin), Eitelfriedrich May. Historyk lokalny Kościerzyny i Sopotu.
                  Próba szkicu biograficznego


CZĘŚĆ II. Refleksje i syntezy uczonych

       Edmund Wittbrodt (Gdańsk), 40-lecie pracy na Politechnice Gdańskiej
       Laudacje Członków Honorowych Instytutu Kaszubskiego:
                  Andrzej Romanow (Gdańsk), Laudacja - prof. Andrzej Zbierski
                  (W dzień nadania honorowego członkostwa Instytutu Kaszubskiego)
                 Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Profesor Kazimierz Kozłowski
                  - Honorowy Członek Instytutu Kaszubskiego, prezes jego nieformalnej
                  filii zachodniopomorskiej w Szczecinie
                 Cezary Obracht-Prondzyński (Gdańsk), Nadanie Członkostwa
                  Honorowego Instytutu Kaszubskiego J.E. Arcybiskupowi Gdańskiemu
                  ks. dr. Tadeuszowi Gocłowskiemu


CZĘŚĆ III. Materiały źródłowe

       Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Kilka dokumentów dotyczących ruchu
                  młodokaszubów i ruchu kaszubsko-pomorskiego w XX wieku
       Jan Karnowski, Pogląd historyczny na pracę kaszubolodzką w latach 1908-1910
       Akta Zjazdu młodokaszubskiego w Gdańsku r. 1912
       Maksymilian Ichnowski, Co słychać w ojczyźnie Derdowskiego
       Konstanty Bączkowski, Regionalizm a separatyzm (1958)
       Tadeusz Bolduan, Uwagi do programu Zrzeszenia Kaszubskiego (1963)
       Tadeusz Bolduan, Kluby młodych Kaszubów /referat/ (1960)
       Eitelfriedrich May, Die letzten Juden in einer westpreussischen Kleinstadt unter
                  dem Hakenkreuz/Ostatni żydzi w małym miasteczku w Prusach
                  Zachodnich pod panowaniem swastyki

Informacje o Instytucie

       Start
       Rada Naukowa
       Komitet Redakcyjny
       Regulamin Komitetu Redakcyjnego
--------------------
       Informacje dla autorów
            Reguły recenzowania
            Oświadczenie autora
--------------------
       Acta Cassubiana, 2015, t. XVII
--------------------
       Archiwum
            Acta Cassubiana, 2014, t. XVI
            Acta Cassubiana, 2013, t. XV
            Acta Cassubiana, 2012, t. XIV
            Acta Cassubiana, 2011, t. XIII
            Acta Cassubiana, 2010, t. XII
            Acta Cassubiana, 2009, t. XI
            Acta Cassubiana, 2008, t. X
            Acta Cassubiana, 2007, t. IX
            Acta Cassubiana, 2006, t. VIII
            Acta Cassubiana, 2005, t. VII
            Acta Cassubiana, 2004, t. VI
            Acta Cassubiana, 2003, t. V
            Acta Cassubiana, 2002, t. IV
            Acta Cassubiana, 2001, t. III
            Acta Cassubiana, 2000, t. II
            Acta Cassubiana, 1999, t. I
--------------------
       Kontakt

--------------------------------------------
Aktualnoci
Informacje o Instytucie
Oferta wydawnicza


CZĘŚĆ IV. Recenzje, omówienia i noty bibliograficzne


                     Opole 2011; rec. W.M. Mokijenko (S. Petersburg) i W. Lubaś (Opole)
       Ewelina Kamińska, Krzysztof Nerlicki, Germanistik in Polen. Geschichte - Perspektiven - interdisziplinärer Dialog,
                  hrsg. von Andrzej Kątny / Katarzyna Lukas. [Danziger Beiträge zur Germanistik, hrsg. von Andrzej Kątny, Bd. 39],
                  Frankfurt am Main 2011
       Marek Cybulski, Bogusław Nowowiejski, Niemiecko-polski słownik Mrongowiusza. Źródło do historii polskiej leksyki i leksykografii,
                     Białystok 2011
       Marek Cybulski, Aneta Lewińska, Ojców mowę znać należy. Język elementarzy polskich wydawanych na Pomorzu Gdańskim
                     w latach 1840-1920 jako narzędzie kształcenia i wychowania, Pelplin 2012
       Witold Mańczak, Na marginesie książki J.M. Piskorskiego Pomorze plemienne
       Jerzy Treder, O książkach: J. Borzyszkowski, O historii literatury kaszubsko-pomorskiej i jej twórcach, Gdańsk 2012;
                     A. Kuik-Kalinowska, Tatczëzna. Literackie obrazy Kaszub, Gdańsk-Słupsk 2010
       Józef Borzyszkowski, Jan Guss, Czernice. Kościół, który zmartwychwstał, Pelplin 2008
       Józef Borzyszkowski, Joachim Zdrenka, Mieszkańcy Ziemi Złotowskiej polegli w I wojnie światowej 1914-1918/ Die Gefallenen
                     des Flatower Landes im 1. Weltkrieg 1914-1918, Złotów 2011;
                     Joachim Zdrenka, Mieszkańcy Ziemi Złotowskiej polegli w II wojnie światowej 1939-1945/ Die Gefallenen
                     des Flatower Landes im 2. Weltkrieg 1939-1945, Złotów 2011
       Józef Borzyszkowski, Sąsiedzi w Europie, Księstwo Pomorskie i Królestwo Polskie (1000-1648) (...), Kraków-Szczecin-Greifswald 2012
       Łukasz Mielewczyk, Krzysztof Koch, Biskup Konstantyn Dominik. Nadzwyczajna Zwyczajność, Pelplin 2010
       Józef Borzyszkowski, Społeczność kaszubska w procesie przemian. Kultura * Tożsamość * Język, red. Kazimierz Klejna
                     i Cezary Obracht-Prondzyński, Warszawa 2012
   
  Eugeniusz Kruszewski, Gerhard Jeske, Anioł z trąbką i inne opowiadania. Gdańskie obrazy pamięci 1935-1945.
                     Tłum. Bogdan Kiebzak, wstęp i wybór zdjęć J. Borzyszkowski, red. Mirosław Ossowski, Gdańsk 2011
   
  Józef Borzyszkowski, Maria Donimirska, Bóg dał nam czas próby. Wspomnienia z lat 1918-1935.
                     Wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Lubiński, Biblioteka Towarzystwa Miłośników Ziemi Sztumskiej, t. 9, Sztum 2012
       Józef Borzyszkowski, Prymas z Kaszub. Z abp. Henrykiem Muszyńskim rozmawia Krzysztof Łukasik, Gniezno 2011
       Roman Szul, O językach istniejących i nieistniejących jednocześnie i innych kwestiach polityczno-językowych. Refleksje wokół książek:
                     Władysław Lubaś, Komparacja współczesnych języków słowiańskich. Polityka językowa, Uniwersytet Opolski - Instytut
                     Filologii Polskiej, Opole 2009
i Nicole Dołowy-Rybińska, Języki i kultury mniejszościowe w Europie: Bretończycy,
                     Łużyczanie, Kaszubi, Warszawa 2011
       Cezary Obracht-Prondzyński, Tomasz Rembalski, Noty wydawnicze


CZĘŚĆ V. Kronika naukowa

       Tomasz Rembalski, Sprawozdanie Instytutu Kaszubskiego za rok 2012
     
  Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Międzynarodowe Warsztaty Letnie Günter Grass - twórczość i recepcja,
                     Uniwersytet Gdański, 27.6.-1.7.2012
       Jerzy Treder, SEK nagrodzony przez Prezesa Rady Ministrów
       Gerhard Jeske, Dlaczego spisałem swoje wspomnienia
       Andrzej Romanow, Wystawa fotograficzno-dokumentalna Rosyjscy jeńcy wojenni i emigranci w Gdańsku 1914-1939
       Józef Borzyszkowski, Marzenia i rzeczywistość. W 20-lecie Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach


CZĘŚĆ VI. Pro memoria

       Józef Borzyszkowski, Zygmunt Narski (1920-2009) - harcerz, uczestnik ruchu oporu i więzień obozów hitlerowskich, dziennikarz,
                     człowiek nauki, ekonomista, pisarz i poeta
       Józef Borzyszkowski, Wojciech Lew-Kiedrowski (1937-2011) - działacz kaszubsko-pomorski i wydawca
       Józef Borzyszkowski, Helena z Byczkowskich Lewnowa (1916-2011)
       Józef Borzyszkowski, Pierwszy biskup pelpliński, profesor biblistyki, ks. Jan B. Szlaga (1940-2012)
       Józef Borzyszkowski, Ks. prof. Jerzy Buxakowski (1926-2011) - długoletni rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie
                     i gospodarz Spotkań Pelplińskich
       Józef Borzyszkowski, Ks. prałat Johannes Goedeke (1914-2012) - budowniczy mostów między Polakami a Niemcami
       Józef Borzyszkowski, Władysława Spiczak-Brzezińska (1926-2012) - niewieści spiritus movens społeczności zrzeszonej na Gochach
       Andrzej Lubiński, Józef Borzyszkowski, Stanisław Donimirski (1927-2012) z Powiśla i Warszawy...
       Tadeusz Palmowski, Pro memoria profesor Jan Drwal (1943-2012)
       Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Wspomnienie o profesorze Stephanie H. Pfürtnerze (1922-2012)
       Józef Borzyszkowski, Profesor Jerzy Szukalski (1927-2012) - geograf, krajoznawca, redaktor "Jantarowych Szlaków" i znawca
                     nie tylko pięknych zakątków kaszubsko-pomorskiej ziemi
       Cezary Obracht-Prondzyński, Profesor Władysław Pałubicki (1933-2012) - Kaszëba z Sulęczyna, orientalista, antropolog,
                     religioznawca
       Józef Borzyszkowski, Bernard Szczeblewski (1922-2012) - farmaceuta, pracownik i oficer Marynarki Wojennej, b. więzień Stutthofu,
                     piastun tradycji I Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych jego ojca Wacława
       Józef Borzyszkowski, Dr Nikolaus von Mach (1920-2012) - Kaszuba z Brukseli


----------------------------------
Rok 2012 - tom XIV (pdf)

       strony_01-496

Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.