Powrót do strony gównej

Informacje o Instytucie

Regulamin Komitetu Redakcyjnego rocznika naukowego "Acta Cassubiana"

1. Rocznik naukowy "Acta Cassubiana" wydawany jest przez Instytut Kaszubski.

2. Zasadniczym celem wydawania pisma jest prezentacja publikacji naukowych
    z zakresu kaszubo- i pomorzoznawstwa w szerokim kontekście uwzględniającym:
    sytuację grup etnicznych w Europie i świecie, funkcjonowanie ruchów regionalnych,
    relacje polsko-niemieckie, stosunki nadbałtyckie itd.

3. Pismo ma charakter interdyscyplinarny, zamieszczając przede wszystkim opracowania
    z zakresu nauk społecznych i humanistycznych.

4. Artykuły na łamach "Actów Cassubiana" publikowane są w różnych językach.
    Szczególnym zadaniem pisma jest rozwijanie naukowego języka kaszubskiego.

5. Weryfikacją artykułów kierowanych do "Actów Cassubiana" zajmują się członkowie
    Komitetu Redakcyjnego oraz redaktorzy tematyczni, którzy dokonują wstępnej
    oceny prac, kwalifikują je do publikacji, a następnie na specjalnie zwoływanych
    posiedzeniach dokonują wyboru dwóch recenzentów zewnętrznych, którzy
    dokonują oceny tekstu na zasadzie "double blind" (Autorzy nie znają nazwisk
    recenzentów, Recenzenci nie znają nazwisk autorów).

6. W skład Komitetu Redakcyjnego wchodzą: prof. Józef Borzyszkowski (przewodniczący),
    prof. Anna Kwaśniewska, prof. Cezary Obracht-Prondzyński (sekretarz),
    prof. Andrzej Romanow, prof. Daniel Kalinowski, dr Miłosława Borzyszkowska-
    Szewczyk, dr Tomasz Rembalski.

7. Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego może zapraszać na posiedzenia osoby
    z głosem doradczym.

8. Posiedzeniom Komitetu Redakcyjnego przewodniczy przewodniczący.
    Decyzje Komitetu Redakcyjnego podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą
    większością głosów.

9. Do zadań Komitetu Redakcyjnego w szczególności należy:
    -  ocena artykułów pod względem formalnym (muszą spełniać wymogi publikacji
        naukowej);
    -  kwalifikowanie materiałów do recenzji merytorycznych;
    -  dopuszczenie artykułu do druku.

10. Warunki recenzji:
    -  recenzentem może być osoba mająca tytuł naukowy profesora, stopień naukowy
       doktora habilitowanego lub doktora w danej dziedzinie, mająca dorobek
       w zakresie merytorycznym objętym recenzją;
    -  recenzja przygotowywana jest zgodnie z formularzem;
    -  na wykonanie recenzji recenzent ma termin do jednego miesiąca;
    -  recenzent artykułu ocenia zgodność tematu z treścią, jego konstrukcję, poprawność
       metodologiczną, terminologię, jakość zawartych informacji, materiał ilustrujący,
       wybór i analizę wykorzystanej literatury oraz określa, czy w przedłożonej formie
       artykuł nadaje się do druku oraz co należy w nim ewentualnie zmienić, poprawić;
    -  jeżeli opinia recenzenta jest negatywna, wówczas Komitet Redakcyjny może:
       * przekazać artykuł autorowi do poprawek, po wykonaniu których zostanie
         on ponownie oceniony,
       * zrezygnować z zamieszczenia artykułu w piśmie.

11. Wymogi stawiane autorom artykułów zostały określone w osobnym dokumencie.

12. Autorzy tekstów publikowanych na łamach "Actów Cassubiana" nie otrzymują honorarium.

13. Autor zobowiązany jest do podpisania stosownego oświadczenia o przeniesieniu praw
     autorskich. Warunkiem publikacji jest udzielenie Instytutowi Kaszubskiemu prawa
     do wykorzystania złożonego tekstu w wersji papierowej oraz elektronicznej na stronie
     internetowej.

14. Autor otrzymuje jeden egzemplarz autorski.

Informacje o Instytucie

       Start
       Rada Naukowa
       Komitet Redakcyjny
       Regulamin Komitetu Redakcyjnego
--------------------
       Informacje dla autorów
            Reguły recenzowania
            Oświadczenie autora
--------------------
       Acta Cassubiana, 2015, t. XVII
--------------------
       Archiwum
            Acta Cassubiana, 2014, t. XVI
            Acta Cassubiana, 2013, t. XV
            Acta Cassubiana, 2012, t. XIV
            Acta Cassubiana, 2011, t. XIII
            Acta Cassubiana, 2010, t. XII
            Acta Cassubiana, 2009, t. XI
            Acta Cassubiana, 2008, t. X
            Acta Cassubiana, 2007, t. IX
            Acta Cassubiana, 2006, t. VIII
            Acta Cassubiana, 2005, t. VII
            Acta Cassubiana, 2004, t. VI
            Acta Cassubiana, 2003, t. V
            Acta Cassubiana, 2002, t. IV
            Acta Cassubiana, 2001, t. III
            Acta Cassubiana, 2000, t. II
            Acta Cassubiana, 1999, t. I
--------------------
       Kontakt

--------------------------------------------
Aktualności
Informacje o Instytucie
Oferta wydawnicza


Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.