Powrót do strony głównej

Aktualnoci

KOMUNIKAT O POWOŁANIU WŁADZ
INSTYTUTU KASZUBSKIEGO
VII KADENCJI

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dniu 17 IV 2015 r. dokonano wyboru nowego Zarządu Instytutu Kaszubskiego (VII kadencji) w składzie:

Prezes Instytutu Kaszubskiego
prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński - socjolog, historyk, antropolog, pracuje w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, sekretarz Komisji Kaszubskiej PAU, mieszka w Rzepnicy k. Bytowa.

Wiceprezes Instytutu Kaszubskiego
dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk - germanistka, literaturoznawca, pracownik Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego, badaczka literatury polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego oraz pamięci o dziejach Żydów na Pomorzu i Kaszubach.

Skarbnik Instytutu Kaszubskiego
dr Katarzyna Kulikowska - etnolog, socjolog, muzealnik, dyrektor Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich, wiceprezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Gdańsku, członek Zarządu Sekcji Muzeologicznej działającej w ramach PTL.

Sekretarz Instytutu Kaszubskiego
dr Tomasz Rembalski - historyk, genealog, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego i Działu Historycznego Muzeum Miasta Gdyni, badacz dziejów Gdyni, Gochów i szlachty kaszubskiej.


Członkowie Zarządu Instytutu Kaszubskiego:

prof. dr hab. Józef Borzyszkowski - historyk, antropolog, pracownik Instytutu Historii oraz Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, członek PAU, współtwórca Stacji Naukowej PAU w Gdańsku, przewodniczący Komisji Kaszubskiej PAU, członek licznych towarzystw i rad naukowych oraz autor wielu publikacji naukowych.

prof. dr hab. Daniel Kalinowski - filolog polski, historyk literatury, pracownik Akademii Pomorskiej w Słupsku, redaktor naukowy licznych dzieł zbiorowych dotyczących m.in. życia i twórczości pisarzy pomorskich i kaszubskich, współtwórca Biblioteki Pisarzy Kaszubskich.

dr Justyna Pomierska - filolog polski, paremiolog, pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik studiów podyplomowych nauczanie języka kaszubskiego na UG, opiekun etnofilologii kaszubskiej.


W trakcie zebrania powołano również nowych członków Komisji Rewizyjnej:

dr hab. prof. UG Anna Kwaśniewska - etnolog, antropolog, pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, badaczka niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza, tradycji rybackich, autorka m.in. monografii garncarstwa kaszubskiego oraz historii badań etnologicznych na Kaszubach i Pomorzu w XIX i XX wieku.

prof. dr hab. Mieczysław Nurek - historyk, kierownik Zakładu Historii Najnowszej Powszechnej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, badacz losów żołnierzy polskich na Zachodzie po II wojnie światowej.

prof. dr hab. Andrzej Romanow - historyk, prasoznawca, pracownik Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Komisji Prasoznawczej PAN (Oddział w Krakowie) oraz członek Rady Naukowej "Rocznika Historii Prasy Polskiej", badacz prasy pomorskiej.


W związku z zakończeniem - po 19 latach (sześciu kadencjach) - pełnienia funkcji Prezesa Instytutu Kaszubskiego przez prof. dr. hab. Józefa Borzyszkowskiego uchwalono jednomyślnie, aby nadać Profesorowi tytuł Honorowego Prezesa Instytutu Kaszubskiego.

Autor zdjęć - prof. Mieczysław Ronkowski


------------------------------------------------------------------

"Instytut Kaszubski. Działalność od kwietnia 2012 do marca 2015 roku"
Opracowanie: Tomasz Rembalski i Cezary Obracht-Prondzyński
Gdańsk 2015

                                            >>> więcej

otwórz pdf

Aktualności

           Archiwum wiadomości

Informacje o Instytucie
Oferta wydawnicza
Acta Cassubiana


Nagroda im. Gerarda Labudy

                                       >>> więcej informacji


INSTYTUT KASZUBSKI
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20-22
tel. +48 58 346 22 31
fax +48 58 346 23 27
e-mail:
instytutkaszubski@wp.pl

-----------------------------------
Konto bankowe dla przelewów krajowych
Bank Zachodni WBK SA I O/Gdańsk
96 1090 1098 0000 0000 0903 5046

Konto bankowe dla przelewów z zagranicy
WBKPPLPP PL 96 1090 1098 0000 0000 0903 5046


Działalność Instytutu Kaszubskiego
- w 2013 r.:
sprawozdanie
- w 2012 r.: sprawozdanie
- w 2011 r.: sprawozdanie
- w 2010 r.: sprawozdanie
- w 2009 r.: sprawozdanie
- lata 2009-2011: sprawozdanie_2009-2011© 2015 Instytut Kaszubski w Gdańsku. All rights reserved.